WYCINKA DRZEW ORAZ WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu wycinki drzew, jak również wykonaniu podkrzesań i cięć pielęgnacyjnych drzew (np. sanitarnych, korygujących, odmładzających i technicznych itp.) znajdujących się w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
2) Zakres usług obejmuje:
- wycinkę drzew na terenie powiatu bydgoskiego, na terenie gmin: Koronowo, Dobrcz, Sicienko, Białe Błota, Solec Kujawski, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego wraz w wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy,
- podkrzesanie i pielęgnację drzew
- oczyszczenie terenu po wycince i zabiegach związanych z podkrzesaniem i pielęgnacją drzew,
- zakup pozyskanego drewna od zamawiającego,
3) Usługi mają zostać wykonane zgodnie z załączonymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
4) Zamawiający dostarczy tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia wycinki, którą Wykonawca będzie miał obowiązek wdrożyć. Wykonawca zapewni stosowne oznakowanie drogi.
5) Usługi mają być realizowane w zakresie i terminach określonych poniżej:
Zakres 1 - do 31 marca 2019 roku
Zgodnie z wydanymi decyzjami, do końca marca br. jest przewidziane wycięcie 50 sztuk drzew zgodnie z poniższym zestawieniem.
Liczba drzew przeznaczonych do wycinki wraz z wywozem dłużnicy i gałęzi, przy obwodzie pnia mierzonego na wysokości pierśnicy (130cm) wynosi:
 20 ÷ 100 cm – 7 szt.
 101 ÷ 150 cm – 7 szt.
 151 ÷ 200 cm – 15 szt.
 201 ÷ 250 cm – 8 szt.
 251 ÷ 300 cm – 8 szt.
 powyżej 300 cm, (z ustaleniem ceny za każdy dodatkowy cm) – 5 szt.
Zamawiający w załączniku do SIWZ określa szczegółowo gdzie i jakie drzewa mają zostać wycięte.
Wykonawca wykona cały Zakres 1 do dnia 31.03.2019 r. Zamawiający w tym wypadku nie będzie określał innych terminów pośrednich wykonania zamówienia.
Zakres 2 - od 1 września do 15 grudnia 2019 roku
Przyjęto prognozowaną liczbę – 79 sztuk drzew. Wśród nich uwzględnia się drzewa ujęte w decyzjach uzyskanych w późniejszym terminie, a także inne wycinki, uzyskane nagłą potrzebą, np. zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg.
W okresie pomiędzy wyszczególnionymi powyżej zakresami Zamawiający zastrzega sobie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach, zlecenie dodatkowych prac, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Wykonanie podkrzesań i cięć pielęgnacyjnych koron drzew
Zamawiający przyjmuje, że pielęgnacja i podkrzesanie drzew będą wykonywane, przez cały okres trwania umowy, w terminach określonych w niniejszej SIWZ, w łącznej ilości
ok. 200 sztuk drzew z możliwością zmiany (zwiększenie/zmniejszenie).
3. Pozostałe warunki zamówienia
1) Wykonawca, będzie realizował poszczególne zamówienia (wynikające z Zakresu 2 oraz obejmujące podkrzesanie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew), w terminie przez siebie określonym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania zlecenia.
2) W szczególnych wypadkach, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, usługa winna być wykonana niezwłocznie, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie nie dłuższym jednak niż 48 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę.
3) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji każdego zlecenia uporządkować teren w ciągu 3 dni od momentu wycinki bądź wykonanej pielęgnacji drzewa i zgłosić wykonanie prac Zamawiającemu.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania opłaty za pozyskane drewno opałowe zgodnie z aktualną Uchwałą Zarządu Powiatu Bydgoskiego.
5) Ustala się ilość pozyskanego drewna opałowego dla 1 szt. wyciętego drzewa:
 dla obwodu pnia 20 ÷ 100 cm – w ilości 0,5 m3
 dla obwodu pnia 101 ÷ 150 cm – w ilości 1,0 m3
 dla obwodu pnia 151 ÷ 200 cm – w ilości 1,5 m3
 dla obwodu pnia 201 ÷ 251 cm – w ilości 2,0 m3
 dla obwodu pnia 251 ÷ 300 cm – w ilości 2,5 m3
 dla obwodu pnia pow. 300 cm – w ilości 3,0 m3
 dla podkrzesań i zabiegów pielęgnacyjnych (gałęzie) w ilości 0,25 m3
6) Zamawiający zastrzega, że w czasie trwania realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia, stosownie do zaistniałych potrzeb. Zamawiający zapłaci tylko za wykonaną usługę.
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, np. operatorów urządzeń, kierowców pilarzy itd.
3) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób fizycznych skierowanych do realizacji zadania wraz z określeniem podstawy zatrudnienia (imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy i wymiar etatu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się