Atestacja tratw ratunkowych z jednostek pływających BONn i BONe w latach 2019 r. - 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiot umowy został podzielony na dwie części
Część 1 – Przegląd badanie i naprawa pneumatycznych tratw ratunkowych producentów
DSB, RFD, EUROVINIL,
Część 2 – Przegląd badanie i naprawa pneumatycznych tratw ratunkowych producentów
STOMIL GRUDZIĄDZ, LALIZAS
Wykonawca może złożyć ofertę na część 1, lub część 2, lub na całość zamówienia (część 1
i część 2)

CZĘŚĆ 1
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY, DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU I ATESTACJI TRATW PRODUCENTÓW DSB, RFD, EUROVINIL :
1. Przedmiotem umowy jest przegląd, badanie i naprawa pneumatycznych tratw
ratunkowych producentów DSB, RFD, EUROVINIL zwany dalej „atestacją”, połączony
z wymianą uszkodzonych i nieaktualnych elementów wyposażenia tratw, zgodnie
z wymogami Solas „B” Pack, zakończony wydaniem nowych świadectw re-inspekcyjnych producenta, zwanych dalej odpowiednio „świadectwem ponownego przeglądu” oraz „certyfikatem wyposażenia”, będących na wyposażeniu jednostek pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie oraz Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu.
2. Termin wykonywania przedmiotu umowy: Atestacja tratw będzie dokonywana partiami
do 31.12.2021 r., w zależności od terminów ważności świadectw i zaświadczeń, lecz
nie później niż przed datą ich upływu i będzie wykonywana zgodnie z wykazem terminów, wskazanych w Harmonogramie Realizacji Umowy.
3. Sposób realizacji zakresu umowy: Badanie i przegląd tratw, opłaty za wydanie świadectw re-inspekcyjnych, prace i czynności konserwacyjne, wykonywane przy tratwach, wymiana zwalniaków i elementów wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność, będą odbywały się według cen podanych w ofercie cenowej.
Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek pływających, na czas atestacji użyczy Zamawiającemu tratwy zastępcze. Tratwy zastępcze powinny posiadać aktualny atest, a ich wyposażenie i typ powinien odpowiadać wyposażeniu
i typowi tratw pobranych z jednostki. W celu wykonania przedmiotowej umowy, okres na jaki zostaną użyczone Zamawiającemu tratwy zastępcze, będzie zależny od okresu atestacji tratw pobranych z jednostki i przed przystąpieniem do wykonania usługi uzgadniany każdorazowo telefonicznie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Miejsce odbioru tratw ratunkowych i zwalniaków hydrostatycznych:
a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,
tel. 91 44 03 334 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek
pływających podlegających Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie),
b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5,
tel. 91 44 03 540 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek
pływających podlegających Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu).
c) Port Mrzeżyno w przypadku jednostki KALMAR.
5. Transport: Odbieranie traw do atestacji z jednostek pływających oraz dostarczenie ich
na jednostki pływające po atestacji, będzie odbywało się transportem Wykonawcy i na jego koszt.
6. Wykonawca będzie zawiadamiać przedstawicieli Zamawiającego o terminie i miejscu otwarcia każdej tratwy. Będzie to równoznaczne z zaproszeniem do wzięcia udziału
w przeglądzie wstępnym.
7. Wykonawca każdorazowo, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z komisyjnego otwarcia tratwy, zawierający wykaz wyposażenia podlegającego wymianie, wykaz prac niezbędnych do wykonania oraz wstępną kalkulację kosztów atestacji.
8. Elementy wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność i podlegające wymianie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu za pisemnym potwierdzeniem ich przyjęcia.
9. Do każdej atestowanej tratwy Wykonawca dołączy ważne świadectwo ponownego przeglądu oraz certyfikat wyposażenia.
10. Wykonawca, zobowiązany jest posiadać uznanie administracji morskiej do atestacji pneumatycznych tratw ratunkowych producentów DSB, RFD, EUROVINIL.

CZĘŚĆ 2
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY, DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU I ATESTACJI TRATW PRODUCENTÓW STOMIL GRUDZIĄDZ, LALIZAS:
1. Przedmiotem umowy jest przegląd, badanie i naprawa pneumatycznych tratw
ratunkowych producentów STOMIL GRUDZIĄDZ, LALIZAS zwany dalej „atestacją”, połączony z wymianą uszkodzonych i nieaktualnych elementów wyposażenia tratw, zgodnie z wymogami Solas „B” Pack, zakończony wydaniem nowych świadectw re-inspekcyjnych producenta, zwanych dalej odpowiednio „świadectwem ponownego przeglądu” oraz „certyfikatem wyposażenia”, będących na wyposażeniu jednostek pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie oraz Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu.
2. Termin wykonywania przedmiotu umowy: Atestacja tratw będzie dokonywana partiami
do 31.12.2021 r., w zależności od terminów ważności świadectw i zaświadczeń, lecz
nie później niż przed datą ich upływu i będzie wykonywana zgodnie z wykazem terminów, wskazanych w Harmonogramie Realizacji Umowy.
3. Sposób realizacji zakresu umowy: Badanie i przegląd tratw, opłaty za wydanie świadectw re-inspekcyjnych, prace i czynności konserwacyjne, wykonywane przy tratwach, wymiana zwalniaków i elementów wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność, będą odbywały się według cen podanych w ofercie cenowej.
Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek pływających, na czas atestacji użyczy Zamawiającemu tratwy zastępcze. Tratwy zastępcze powinny posiadać aktualny atest, a ich wyposażenie i typ powinien odpowiadać wyposażeniu
i typowi tratw pobranych z jednostki. W celu wykonania przedmiotowej umowy, okres na jaki zostaną użyczone Zamawiającemu tratwy zastępcze, będzie zależny od okresu atestacji tratw pobranych z jednostki i przed przystąpieniem do wykonania usługi uzgadniany każdorazowo telefonicznie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Miejsce odbioru tratw ratunkowych i zwalniaków hydrostatycznych:
a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,
tel. 91 44 03 334 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek
pływających podlegających Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie),
b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5,
tel. 91 44 03 540 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek
pływających podlegających Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu).
c) Port Mrzeżyno w przypadku jednostki MĄTWA.
5. Transport: Odbieranie traw do atestacji z jednostek pływających oraz dostarczenie ich
na jednostki pływające po atestacji, będzie odbywało się transportem Wykonawcy i na jego koszt.
6. Wykonawca będzie zawiadamiać przedstawicieli Zamawiającego o terminie i miejscu otwarcia każdej tratwy. Będzie to równoznaczne z zaproszeniem do wzięcia udziału
w przeglądzie wstępnym.
7. Wykonawca każdorazowo, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z komisyjnego otwarcia tratwy, zawierający wykaz wyposażenia podlegającego wymianie, wykaz prac niezbędnych do wykonania oraz wstępną kalkulację kosztów atestacji.
8. Elementy wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność i podlegające wymianie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu za pisemnym potwierdzeniem ich przyjęcia.
9. Do każdej atestowanej tratwy Wykonawca dołączy ważne świadectwo ponownego przeglądu oraz certyfikat wyposażenia.
10. Wykonawca, zobowiązany jest posiadać uznanie administracji morskiej do atestacji pneumatycznych tratw ratunkowych producentów STOMIL GRUDZIĄDZ, LALIZAS.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się