Bieżąca pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów w Gminie Żagań o statusie miejskim

» Opis zapytania

3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi na terenach zadrzewionych, w pasie drogowym dróg gminnych i w lesie komunalnym w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów, wycince drzew i krzewów, usuwaniu wywrotów, wiatrołomów, cięciach sanitarnych, trzebieży i nasadzeń nowych drzew w 2019 roku w mieście Żagań.

3.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmować będzie:

1) Usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr polegających w szczególności na :
- ocenie zasadności przycięcia drzew i krzewów,
- wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, formujących, korygujących lub odmładzających drzew i krzewów wskazanych przez Zamawiającego poprzez : usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym podkrzesaniem, usunięcie gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie;
- cięcia odciążające i prześwietlające drzewa i krzewy,
- usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, będących w kolizji z budynkami lub ich infrastrukturą techniczną, prześwietlanie koron drzew i inne prace pielęgnacyjne w drzewostanie oraz przycinanie krzewów,
- usuwanie drzew powalonych lub złamanych przez wiatr wraz z usuwaniem karpiny powalonego drzewa,
- usuwanie i transport pozostałości masy drzewnej po robotach w drzewostanie i krzewach do miejsca jego utylizacji,
- transport powstałego drewna opałowego do miejsca jego składowania,
- uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach;

2) Usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie, drzew i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu, usuwanie karpin drzew. W zakres usługi wchodzi w szczególności :
- usuwanie drzew na wysokość 5 cm powyżej poziomu gruntu - frezowanie pnia na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu (wg potrzeb). - usuwanie krzewów, - usuwanie i transport pozostałości masy drzewnej po usuniętych drzewach i krzewach do miejsca jego utylizacji,
- transport powstałego drewna opałowego do miejsca składowania,
- uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach;

3) Usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego. W zakres usługi w szczególności wchodzi: - dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z decyzjami administracyjnymi i wymogami w nich zawartymi dotyczącymi gatunków, obwodów oraz wysokości drzew i krzewów do nasadzenia oraz miejscem ich nasadzenia,
- nasadzenie drzew i krzewów ,
- zabezpieczenie każdego drzewa palikami i wiązadłami,
- całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajna,
- uformowanie mis,
- podlanie po posadzeniu,
- pielęgnacja drzew po nasadzeniu,
- w przypadku gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego- natychmiastowa wymiana na nowe.

Do zadań Wykonawcy należy każdorazowe dostosowanie gatunku drzew i krzewów oraz dokładnej lokalizacji nasadzeń na nieruchomości, uwzględniając zasady sztuki ogrodniczej, przebieg instalacji podziemnych (mapki dostarcza Zamawiający), odległość od budynku i inne uwarunkowania terenu, jeżeli nie są określone w decyzji właściwego organu.

3.3. Do zadań Wykonawcy należy również:
1) wykonywania prac w sposób przyjazny środowisku, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów oraz uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin, a także przestrzeganiem okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków (1 marca – 15 października)
2) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia (np. materiał nasadzeniowy, środki służące zabezpieczeniu drzew, itp.),
3) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,
4) stosowaniu materiałów posiadających wymagane świadectwa,
5) dostarczania wody niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia (przede wszystkim podlewania),
6) usługi polegające na zakupie, ustawieniu i dekoracji choinek w okresie świątecznym oraz późniejsze uprzątnięcie.

3.4. Powierzchnia terenów zieleni, w tym lasów, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wynosi ok. 430 ha.

3.5. Dodatkowe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowywania propozycji miesięcznych zakresów robót, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Zamawiający będzie zatwierdzał opracowany przez Wykonawcę zakres prac (przed rozpoczęciem nowego miesiąca), obejmujący kolejność, zakres i wartość robót wraz z terminem ich wykonania (typowanie robót);
2) realizacja robót winna być prowadzona zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami w tym zakresie, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, przepisami BHP, dobrze jakościowo estetycznie; 3) zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:
a) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza robót,
b) ponoszenie kosztów zakupu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem,
c) zapewnienie sprzętu wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi, niezbędnego do realizacji zamówienia,
d) koszty ubezpieczeń, podatków, koszty działalności Wykonawcy,
e) koszty dostarczenia i składowania powstałych podczas prowadzenia prac odpadów biodegradowalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie;
4) Wykonawca powinien posiadać dostęp do bazy magazynowej- do nieodpłatnego przechowywania drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie miasta Żagań wykonywanych przez Wykonawcę jak i przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim, w ramach których pozyskuje się drewno;
5) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę ( w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018.917 z późń.zm.), co najmniej 4 osób mających realizować zamówienie, w tym: co najmniej 1 osoby posiadającej co najmniej średnie wykształcenie w zakresie ogrodnictwa lub leśnictwa lub architektury krajobrazu – do nadzoru ; co najmniej 1 osoby z uprawnieniami do obsługi piły spalinowej łańcuchowej i frezarki; co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów co najmniej kategorii B.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania skutków nagłych zdarzeń losowych i pogodowych tj. usuwanie wiatrołomów , uszkodzonych konarów drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i mienia najpóźniej do 6 godzin od ustania tych zdarzeń lub zaistnienia możliwości przystąpienia do usuwania skutków tych zdarzeń tj. nastanie pory dziennej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się