Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Giżycko zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wycinkę drzew,
2) pielęgnację drzew,
3) zgłoszenia awaryjne - Usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów oraz połamanych konarów i gałęzi,
4) usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów,
5) karczowanie karp,
6) odsłanianie znaków drogowych, tablic itp.,
7) zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew,
8) wykonywanie odciągów jedno- i dwulinowych oraz podpór,
9) sadzenie drzew z gatunków rodzimych,
10) montaż, demontaż palików i stelaży ochronnych.
3. Zamawiający informuje, że nie we wszystkich miejscach (lokalizacjach), w których będzie realizowana usługa możliwe będzie zastosowanie do wykonywania prac ciężkiego sprzętu w szczególności podnośników, samochodów itd. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób realizacji prac. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 3,5t na trawnikach oraz pieszych i rowerowych ciągach komunikacyjnych.
4. Zamawiający zastrzega, że przy realizacji usługi w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych czasowy projekt organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić osoby uprawnione do kierowania ruchem podczas wykonywania usług w tych lokalizacjach.
5. Nazwy kodów dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 77.21.14.00-6 – usługi wycinania drzew, 77.21.15.00-7 – usługi pielęgnacji drzew
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – o ile są już znani.
7. Zamawiający oczekuje, że Kierownik (koordynator) prac będzie dostępny przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji zamówienia
8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac takich jak: wycinka drzew, pielęgnacja drzew, usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów, karczowanie karp, usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów, zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew, wykonywanie odciągów linowych oraz innych czynności wymienionych we wzorze umowy wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się