Powrót

Elementy hydrauliki sterowniczej DOH oraz Famur

» Opis zapytania
Wartość wadium: 15000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III): - formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone): - formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. 920/IX/2018 z dnia 11.12.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się