Powrót

Roboty górnicze w zakresie zabudowy i uzupełnienia istniejącej trasy przenośni-ków dla odstawy urobku z eksploatacji ściany II w pokładzie 408/3 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

» Opis zapytaniaLink do ogłoszenia na stronie internetowej JSW S.A.: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/przetarg/29268

Wartość wadium: 35000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III): - formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone): - formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz ggora@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4582, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Grażyna Góra nr tel. 32 756 4784.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 3.
3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
4. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej.
5. Dodatkowe wymagane od oferenta dokumenty oraz oświadczenia:
5.1. Odpisy stosownych referencji wystawionych przez KRZG zakładów JSW S.A. lub ich zastępców lub dyrektorów technicznych, wskazujących, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert firma wykonała minimum 2 usługi o łącznej wartości co najmniej 400 000,00 zł., polegające na wzmacnianiu zabudowie przenośników odstawy urobku, wskazujących, że oferent gwarantuje wymaganą jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku prowadzenia robót przez Wykonawcę w zakładach JSW przedstawić inne równoważne referencje wystawione przez KRZG lub jego zastępcę lub Dyrektora Technicznego zakładów wydobywających węgiel kamienny.
5.2. Wymagania w zakresie zatrudniania osób przewidzianych do wykonania przedmiotu aukcji:
5.2.1. Oświadczenie wraz z wykazem osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami pracowników posiadających kwalifikacje i uprawnienia (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – z późn. zm.):
­- co najmniej 1 osobę posiadająca stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- co najmniej 1 osobę posiadająca stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,
­- co najmniej 4 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,
­- co najmniej 2 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności mechanicznej,
­- 1 osobę posiadająca łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP (z późniejszymi zmianami) i osoby minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.
5.2.2. Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających uprawnienia, kwalifikacje, przewidzianych do wykonywania czynności specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych w ilości minimum:
- co najmniej cztery osoby na dobę posiadające kwalifikacje maszynisty kolejki spągowej zębatej pod ziemią,
5.2.3. Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających pozostałe uprawnienia, kwalifikacje, przewidzianych do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości minimum:
- co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
­- co najmniej 15 osób na dobę z kwalifikacjami górnika.
­- co najmniej 8 osób na dobę z kwalifikacjami ślusarza.
­- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia do obsługi wciągników
i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.
­- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia manewrowego / konwojenta.
5.3. Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu Oferenta, który nie wykonywał usług będących przedmiotem postępowania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 920/IX/2018 z dnia 11.12.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się