Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0 – Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie, 77.21.15.00-7 – Usługi pielęgnacji drzew, 77.31.00.00-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w szczególności wykonania nasadzeń kompensacyjnych w m. Oleśnica przy ul. Skłodowskiej-Curie, wraz z roczną pielęgnacją i gwarancją przyjęcia. 3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę krzewów przy drogach powiatowych w m. Oleśnica. Usługi będą polegały na wykonaniu nasadzeń kompensujących przy ul. Skłodowskiej-Curie obejmujących krzewy płożące gat: Mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata), Jałowiec sabiński (Juniperus sabina), Jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), Jałowiec rozesłany (Juniperus procumbens), Jałowiec pospolity (Juniperus communis) – odmiany płożące w ilości 50 szt. Krzewy w bryle korzeniowej w wieku 3-4 lata wraz z roczną pielęgnacją z pełną gwarancją ich przyjęcia. Lokalizacja nasadzeń: Oleśnica, ul. Skłodowskiej-Curie. Zamawiający wskaże Wykonawcy prac, szczegółową lokalizację miejsca nasadzeń. Pielęgnacja nasadzeń krzewów, po ich posadzeniu i protokolarnym odbiorze, polegała będzie na wykonaniu czynności takich jak podlewanie. Ww. prace będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Okres prac pielęgnacyjnych obejmuje 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru nasadzeń krzewów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału i zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnych uzupełnień – wymiany krzewów obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki lub choroby. Nasadzenia uzupełniające obejmują: usunięcie uschniętych lub zniszczonych krzewów, zakup nowych krzewów na koszt Wykonawcy oraz ich nasadzenie w dotychczasowym miejscu. Prace należy wykonać po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Nowe nasadzenia muszą odpowiadać cechom usuniętych krzewów oraz posiadać nie gorsze od nich parametry w zakresie: gatunku, wieku. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 6. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 7. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 12. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 13. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 14. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie prac itp.). 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 17. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 18. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego
Oleśnica 56400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się