„Wykonywanie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym zlokalizowanym w budynku JRG PSP Trzcianka.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Pełnienie dyżuru przy monitorach w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (ZPAD) w okresie trwania akcji bezpośredniej pomiędzy 1 marca a 31 października na rzecz Nadleśnictwa Trzcianka i Nadleśnictwa Krzyż. Pełnienie dyżuru będzie odbywać się w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo -Dyspozycyjnym Nadleśnictwa, w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Trzcianka, ul. Broniewskiego 13. Dyżur pełniony będzie w zależności od ustalonego stopnia zagrożenia pożarowego.
2) Utrzymanie w gotowości od I stopnia zagrożenia pożarowego samochodu patrolowo-gaśniczego z napędem na 4 koła oraz z zestawem wysokociśnieniowym i zbiornikiem na wodę o pojemności nie mniej niż 400 l oraz utrzymanie w gotowości do wyjazdu ciągnika z podczepionym pługiem - od II stopnia zagrożenia pożarowego na rzecz Nadleśnictwa Trzcianka.
3) Wykonawca pełniący dyżury będzie zobowiązany do uczestniczenia w akcji gaśniczej ( tj. ustalenia lokalizacji dymu lub pożaru, gaszenie pożarów, oborywanie pożarzysk) na terenie całego Nadleśnictwa Trzcianka.
4) Dyżur samochodu patrolowo-gaśniczego oraz ciągnika z pługiem leśnym pełniony będzie w okresie akcji bezpośredniej pomiędzy 1 marca, a 31 października w miejscu odległym nie więcej niż 5 km od siedziby ZPAD zapewniającym dobrą łączność telefonią komórkową oraz radiową.
5) W razie wezwania do wyjazdu samochodu patrolowo-gaśniczego lub ciągnika z pługiem kierowca zobowiązany jest podjąć akcję w czasie do 1 min od chwili otrzymania zgłoszenia.
6) Szczegółowy zakres prac znajduje się w "Instrukcji obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego" – stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ ,Opisie Technologii Prac – stanowiący załącznik nr 1.2. do SIWZ oraz w projekcie umowie – załącznik nr 5 do SIWZ
3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na Pełnieniu dyżurów w punkcie ZPAD.
2) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposobu udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
3) Wykonawca będzie wykonywał zamówienie z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a uregulowanych m.in. w:
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz.1141),
b) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów lasów (Dz.U. Nr 58, poz.405 z późn. zm).
c) Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 21 listopada 2011r.
d) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)
e) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy –zgodnie z zapisami umowy (zal. nr 5 do SIWZ) i rozdziału XVIII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ogrodowa 2
Trzcianka 64-980
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Trzcianka
ul. Ogrodowa 2
Trzcianka 64-980
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się