Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2019-2021

» Opis zapytania

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) cięcia pielęgnacyjne drzew,
b) cięcia techniczne drzew,
c) usuwanie odrostów drzew,
d) usuwanie drzew,
e) usuwanie karp drzew,
f) frezowanie karp drzew,
g) cięcia pielęgnacyjne krzewów,
h) cięcia żywopłotów,
i) usuwanie krzewów,
j) awaryjne usuwanie wiatrołomów,
k) nasadzenie drzew,
l) nasadzenie krzewów,
m) montaż wiązań elastycznych,
n) wykonywanie operatów dendrologicznych,
o) bezpłatne doradztwo w zakresie planowanych nasadzeń,
p) uzupełnienie nawierzchni chodników po usuniętych drzewach,
q) rozbieranie nawierzchni chodników pod nowe nasadzenia.

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia związanego z utrzymaniem drzewostanu, technologią robót i opisem wymagań został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3) Szacunkowe ilości drzew i krzewów planowanych do przycięcia i wycięcia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4) Wykonawca w ramach nabytej wiedzy i doświadczenia, we własnym zakresie dopasuje odpowiednie wiązania elastyczne do drzew, zapewniając jednocześnie prawidłowość ich zastosowania. Po dokonaniu montażu wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie atesty lub certyfikaty zastosowanych wiązań.

5) Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew i krzewów owocowych. Drzewa i krzewy owocowe będą mogły być wycięte po dokonaniu wizji w terenie w obecności pracownika Wydziału Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych tut. Urzędu, podczas których podjęta zostanie decyzja o konieczności ich usunięcia. Pozostałe drzewa i krzewy będą mogły być wycinane tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenia od Starosty Zgorzeleckiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

6) Miejsca nasadzeń drzew i krzewów zostaną wskazane przez pracownika Wydziału Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec zgodnie z posiadaną dokumentacją lub innymi uzgodnieniami.

7) W przypadku wystąpienia wiatrołomów Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia – całodobowo, również w dni wolne od pracy. Zgłoszenie Wykonawcy faktu o wystąpieniu wiatrołomów nastąpi faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia.

8) Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielenia pisemnych odpowiedzi na zarzuty, skargi i zapytania kierowane do Zamawiającego od mieszkańców, mediów i organizacji ekologicznych, dotyczących prawidłowości wykonywanych usług. Odpowiedzi na zapytania Wykonawca zobowiązany będzie udzielić w terminie trzech dni roboczych od dni ich otrzymania faksem lub mailem od Zamawiającego.

9) Przedmiot zamówienia obejmuje również sprzątanie, usuwanie gałęzi oraz pni drzew. Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren prac w stanie wolnym od przeszkód, a zbędne przedmioty usuwać z miejsca wykonywanych prac.

10) Podczas prowadzenia prac, zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzania dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonywana na każdym etapie prowadzenia prac tj.: przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po ich zakończeniu. Wykonaną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej (np. na nośniku CD) lub w formie papierowej, z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych zleceń.

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac prowadzonych w pasach drogowych dróg publicznych w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektów zabezpieczenia robót wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekty zabezpieczenia robót powinny zostać wykonane zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem. Podczas prowadzenia prac na drogach zaliczonych do kategorii innej niż gminna, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie od odpowiedniego zarządcy drogi zezwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego. Wykonawca poniesie ewentualne koszty z tytułu jego zajęcia.

12) Wykonawca zobowiązany jest usuwać i składować odpady powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia w sposób określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Technologia robót. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach.

13) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa, tj.:
a) minimum 2 osoby, posiadające uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Dysponowanie ww. osobami stanowi warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1 lit. b Rozdziału IV SIWZ,
b) minimum jedną osobę do kierowania pracami przy zabytkach będącymi parkami, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 2014r. Dz. U., poz. 1446 ze zm.),
c) minimum jedną osobę do wykonywania prac w charakterze technicznym, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy lub
wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, lub przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
d) minimum 1 osobą, która odbyła europejski kurs (w kraju członkowskim UE) na kwalifikowanego pracownika w zakresie pielęgnacji drzew i posiada certyfikat jego ukończenia – np. kurs European treeworkera.

14) Zamawiający wymaga 12-miesięcznej gwarancji na dokonane nasadzenia.

15) Podwykonawstwo:
a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

16) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą bezpośrednio wykonywały czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (wynikające z zakresu usług).
b) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
c) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
d) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się