Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo: Zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo Zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo

» Opis zapytania

1.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

a) Zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo:
77.00.00.00-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,
77.30.00.00-3 Usługi Ogrodnicze
b) Zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo
77.00.00.00-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,
77.30.00.00-3 Usługi Ogrodnicze

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo , w ramach każdego z 2 niżej wskazanych zadań (części):

Zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo
Zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdego z 2 zadań (2 części), został opisany w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia:
4.1. zadanie nr 1 :
a) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt a) projektu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.,
b) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt b) projektu umowy w terminie od zakończenia prac wymienionych §2 ust. 1 pkt a), potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, do dnia 31.10.2019 r.,
c) czynności określone w §2 ust. 1 pkt c) projektu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.,
d) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt d) projektu umowy będą realizowane systematycznie w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru częściowego, prac wskazanych w §2 ust. 1 pkt c). ( tj. do 30.04.2020r.)

4.2. zadanie nr 2 : przez kolejne 9 miesięcy od daty podpisania umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Leśna
Dopiewo 62070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Dopiewo
ul. Leśna
Dopiewo 62070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się