Wykonywanie remontów głównych maszyn i urządzeń w Rejonie ZWR Polkowice.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie remontów maszyn i urządzeń Zamawiającego zlokalizowanych w Rejonie ZWR Polkowice.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty
w § 1, ust. 2 Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) arkusz symulacyjny kosztów wykonania remontów maszyn i urządzeń
Zamawiającego zlokalizowanych w Rejonie ZWR Polkowice, w okresie 3 lat obowiązywania umowy, stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w Sali konferencyjnej Wydziału TM (I piętro) budynku administracyjnego Rejonu ZWR Polkowice w Polkowicach, ul. Kopalniana 1 (brama wjazdowa Rejonu ZWR Polkowice) w dniu 18.02.2019 r. o godz. 10:00. Zbiórka uczestników spotkania odbędzie się o godz. 09:45 przy wejściu bramy wjazdowej Rejonu ZWR Polkowice,
ul. Kopalniana 1, gdzie zebranych odbierze osoba odpowiedzialna za przygotowanie
i przeprowadzenie spotkania. Wejście odbędzie się na podstawie listy zbiorczej sporządzonej przez Operatora postępowania. Spóźnienie na czas wyznaczonej zbiórki spowoduje konieczność dotarcia na miejsce spotkania we własnym zakresie, po wcześniejszym wypisaniu dokumentu uprawniającego do poruszania się po terenie zakładu w biurze przepustek. Wskazane jest, aby na spotkanie Wykonawcy przybyli
z własnymi środkami ochrony BHP tj. kask, okulary, fartuch (w przypadku nieposiadania ww. środków ochrony BHP, Zamawiający informuje, że wyposaży Uczestników spotkania w ww. sprzęt). Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 2 osoby.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ poprzez zakładkę Pytania i odpowiedzi.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
5. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są
w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis maszyn górniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się