KOMIN STALOWY - Modernizacja komina H=81m (W/E1/006/2018; I/E100/001/19)

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest KOMIN STALOWY - Modernizacja komina H=81m na które składa się:

1.1Opracowanie projektu modernizacji komina H=81 m w branży konstrukcyjno – budowlanej i elektrycznej z uwzględnieniem:

1.1.1 Zmiany wysokości komina z wynikającej z:
- przeprowadzonych analiz stanu technicznego wieży kominowej (obecna wysokość to 81m),
- zmiany parametrów fizykochemicznych spalin powstałych w wyniku spalania miału węglowego poddanych procesom odsiarczania, odpylania oraz odazotowania,
- spełnienia norm środowiskowych,
- zabudowanych anten i przekaźników GSM należących do POLKOMTEL sp. z o.o.

1.1.2 Wymiany dwóch stalowych przewodów dymnych z kotłów K1 i K2 oraz K4 i K5 o średnicy 1600 mm na 1800 mm i długości wynikającej z projektu. Dotychczasowe przewody dymne wykonane są ze stali St3SY zabezpieczone przed przemieszczeniami wzdłużnymi kompensatorami soczewkowymi w odległości co 10 metrów.

1.1.3 Doboru izolacji termicznej przewodów. Preferowane opancerzenie materiału izolacyjnego – blacha aluminiowa gr 1 mm.

1.1.4 Zabudowy króćców pomiarowych istniejącego systemu ciągłego monitoringu spalin oraz kontrolnych dla podmiotów zajmujących się okresową kontrolą emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

1.1.5 Wykonania oznakowania dziennego i nocnego budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

1.1.6 Wykonania instalacji odgromowej komina z uwzględnieniem normy PN-EN 62305-3:2009. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona specjalna.”

1.1.7 Wykonania nowych pomostów, drabin oraz balustrad na wszystkich galeriach komina zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo należy zaprojektować przejście pomiędzy istniejącą konstrukcją Instalacji Oczyszczania Spalin a konstrukcją komina.

1.1.8 Wykonania antykorozji konstrukcji stalowej komina.

1.1.9 Uwzględniając powyższe należy złożyć wymaganą dokumentację w Starostwie Powiatowym w Lubinie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

1.2 Zakres prac obiektowych:

1.2.1 Demontaż istniejącej termoizolacji z trzech przewodów kominowych na odcinku +16m do +81 m.

1.2.2 Demontaż trzech przewodów dymnych na odcinku +16m do +81m. średnica przewodów wynosi 1600 mm wraz z podestami, drabinami i balustradami na wszystkich galeriach komina,

1.2.3 Przeprowadzenie piaskowania całej konstrukcji kratownicowej komina do drugiej klasy czystości SA2. Przeprowadzić malowanie konstrukcji stalowej zgodnie z doborem powłok malarskich przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wymagane odcinki komina oznaczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem.

1.2.4 Wykonanie nowych pomostów, drabin i balustrad, nocnego oznakowania przeszkodowego oraz instalacji odgromowej. Przeprowadzić wymagane obowiązującymi przepisami badania wykonanej instalacji.

1.2.5 Montaż dwóch przewodów dymnych o średnicy 1800 mm zgodnie z zatwierdzonym projektem wraz z wykonaniem prac termoizolacyjnych.

1.2.6 Montaż króćców do ciągłego pomiaru emisji spalin.

2.Ogólne Warunki Zamówienia dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w szczególności o dokumentację techniczną, która będzie udostępniona przez Zamawiającego zainteresowanym Wykonawcom, po uprzednim złożeniu Oświadczenia o zachowaniu poufności (zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ).

3.Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, o której mowa w pkt. 2 powyżej, dostępna jest u Operatora postępowania, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub mailowej i dostarczeniu wypełnionego Załącznika nr 9 do SIWZ.

4.Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w dniu 26.02.2019 r. o godz. 10:00 Teren ZG Lubin Szyb Główny, Elektrociepłownia Lubin, Skłodowskiej 188. Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 3 osoby.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.

5.Do oferty należy dołączyć:
a)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,
b)Formularz cenowy,
c)Harmonogram robót sporządzony w oparciu o warunki oferty,

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

10.Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

11.Oferty należy składać elektronicznie do dnia 04.03.2019 r. godz. 12:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr ENERGETYKA/ZEC/18/60278, pn. „KOMIN STALOWY - Modernizacja komina H=81m „ – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Aneta Zwolińska, nie otwierać przed dniem 04.03.2019 r. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

12.Termin zadawania pytań: w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.

13.Termin udzielenia odpowiedzi: w terminie nie później niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

14.Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.

15.Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny ryczałtowej.

16.Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.

17.Cena powinna być podana w walucie PLN.

18.Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

20. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

21.Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Serwis maszyn górniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się