Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli - 9 pakietów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli - 9 pakietów”– zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Lokalizacje Szpitala Powiatowego w Zawierciu, których dotyczy przedmiot zamówienia:
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
Lokalizacja nr II; 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8
Lokalizacja nr III : 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 15
Lokalizacja nr IV : 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego1
Lokalizacja nr V; 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80
3.Przedmiotem zamówienia został podzielony na pakiety:
PAKIET 1 Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika,
PAKIET 2 Tlen medyczny butle Wykonawcy (40l) wraz z dzierżawą butli,
PAKIET 3 Dwutlenek węgla (do laparoskopii) wraz z dzierżawą butli,
PAKIET 4 Kalinox, Entonox lub równoważny, dzierżawa butli, ustniki jednorazowe, dzierżawa wózka,
PAKIET 5 Argon o podwyższonej czystości 5,0 wraz z dzierżawą butli,
PAKIET 6 Acetylen techniczny wraz z dzierżawą butli,
PAKIET 7 Azot ciekły - medyczny (do krioterapii) wraz z dzierżawą zbiornika,
PAKIET 8 Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli,
PAKIET 9 Tlen medyczny butle Wykonawcy (2l,10l) z zaworem czerpalnym wraz z dzierżawą butli.
4.1. Pakiet nr 1
TLEN MEDYCZNY CIEKŁY
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 ( zbiornik dzierżawa ):
- tlen ciekły, medyczny, częstotliwość dostawy 3 razy w miesiącu,
- dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy,
- transport do siedziby Zamawiającego.
Parametry zbiornika: Zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności
5-10 m3.
Zbiornik ma być wyposażony w parownicę atmosferyczną, wolnostojącą o wydajności nie mniejszej niż 80 N m3/h.
Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż (w momencie demontażu zbiornika przez poprzedniego Wykonawcę), podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy. Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego ze strony Wykonawcy ( książka serwisowa zbiornika powinna znajdować się w Dziale Technicznym tut. Szpitala.)
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi zbiornika.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje całodobowy serwis techniczny zbiornika na własny koszt, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika.
Dostawa i montaż zbiornika na ciekły tlen nastąpi w terminie 1 dni od daty podpisania umowy, na miejsce obecnie eksploatowanego zbiornika.

4.2. Pakiet nr 2
TLEN MEDYCZNY (BUTLE - 40l WYKONAWCY)
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
4.3. Pakiet nr 3
DWUTLENEK WĘGLA (do laparoskopii)
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
4.4. Pakiet nr 4
Kalinox, Entonox lub równoważny, dzierżawa 1 butli, ustniki jednorazowe 400 szt., dzierżawa wózka
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
Zamawiający wraz z dostawą pierwszej butli z gazem Kalinox, Entonox lub równoważnym wymaga dostarczenia wózka na butle razem z zaworem dozującym.
Przedmiotem oferty ma być zawór dozujący, który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania
i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy. Na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć do oferty instrukcję obsługi.
4.5. Pakiet nr 5
ARGONU o czystości 5.0 :
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
4.6. Pakiet nr 6
ACETYLENU TECHNICZNEGO
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
4.7. Pakiet nr 7
AZOTU CIEKŁEGO - medycznego (do krioterapii) oraz dostawa, montaż i dzierżawa 1 szt. odgazowywacza, zbiornika do magazynowania azotu o pojemności ok 240 l (+/- 10l) – dot. ul. Miodowa 14
wraz z dostawą i transportem azotu ciekłego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi zbiornika.
Odgazowywacz – zbiornik ciśnieniowy, wolnostojący, wyposażony w zawory ciśnieniowe
i wylewkę służącą do napełniania termosów, zbiorników o mniejszej pojemności.
Dostawa gazu do Lokalizacji nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 odbywać się będzie poprzez bezpośrednie napełnianie wyżej opisanego zbiornika.
Dostawa gazu do Lokalizacji nr II; 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8 oraz
Lokalizacji nr V; 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80 odbywać się będzie poprzez bezpośrednie napełnianie zbiorników znajdujących się w ww. lokalizacjach
4.8. Pakiet nr 8
PODTLENEK AZOTU
Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
Dostawa w butlach o pojemności: 10l
- 10l – szacunkowa ilość w ciągu 12 miesięcy wynosi 60 butli.
4.9. Pakiet nr 9
TLEN MEDYCZNY ( butle 2 litrowe i 10 litrowe. Butle wykonawcy – z zaworem czerpalnym podwójnego działania z wyjściem AGA – nieregulowanym oraz regulowanym wyjściem do tlenoterapii : 0-15l/min.) ;
Lokalizacja nr I: 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14
Lokalizacja nr II : 42-400 Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 8
Lokalizacja nr III : 42-400 Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 15
Lokalizacja nr IV: 42-400 Zawiercie ul. Gałczyńskiego 1
Lokalizacja nr V ; 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 80
5.Dostawy wszystkich gazów medycznych odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na podany adres e-mail Wykonawcy za potwierdzeniem. Dostawa w terminie do 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
6.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 27 lutego 2008r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 4, 8, 9.
7.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211 ze zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie – dotyczy Pakietu nr 3, 4 poz.2, 7.
8.Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietów 1, 2, 3, 4, 8, 9) będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
9.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kartę charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia.
10.Dostarczane gazy muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, jakość każdej dostawy będzie potwierdzona odpowiednim atestem. Tlen medyczny powinien być dostarczony w cysternach oznaczonych zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne.
11.Przedmiot zamówienia należy przewozić zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami przy przewozie substancji niebezpiecznych drogą lądową /ADR/.
12.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
13.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
14.Wykonawca powinien zapewnić płynną realizację zamówień oraz transport do Zamawiającego
na własny koszt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się