Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
- Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252),
- Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do wskazanego pomieszczenia:
1) Pakiet nr 1 poz. 1-2 winien być dostarczony do pomieszczeń Apteki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 7.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej,
2) Pakiet nr 2 poz. 1 winien być dostarczony do wskazanego magazynu tlenowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ul. W. Lipa 2 terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 7.00-15.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej,
3) Pakiet nr 3 winien być dostarczony do pomieszczeń Poradni Dermatologicznej i Rehabilitacji mieszczących się w budynku „E” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 7.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej do zbiorników będących własnością Zamawiającego.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami wskazanymi w ppkt. 1-3, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom obowiązujących norm jakościowych i do każdej dostawy zostanie dołączony odpowiedni atest – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 oraz pakietu nr 3.
5. Dostawa będzie realizowana pojazdami z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów zbiorników znajdujących się u Zamawiającego – dotyczy pakietu nr 3.
6. Wykonawca zamówienia kontroluje i odpowiada za prawidłowe napełnienie zbiorników ciekłym azotem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania dostawy zamówienia – dotyczy pakietu nr 3.
7. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
8. Zamówienie dotyczące realizacji dostaw może być złożone w formie ustnej (telefonicznie) lub pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem. Każde ustne zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
9. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się