Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Niemce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie dostarczania i odbioru z siedziby Urzędu Gminy Niemce przesyłek pocztowych. Przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwracania przesyłek rejestrowanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podziałem na przesyłki listowe i paczki pocztowe. Przedmiotem zamówienia jest także świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przewożeniu i doręczaniu w gwarantowanych terminach przesyłek kurierskich (Szczegółowy kalkulację przedmiotu zamówienia zaw. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Klienta do placówki pocztowej, w celu ich nadania.

- świadczenie w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).) zwanej dalej ustawą - Prawo pocztowe.

1) Nadawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczaniu i doręczeniu w kraju i zagranicą, a w razie niemożności doręczenia zwrotu do Nadawcy przesyłek w kraju i zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

2) Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. o rozmiarze minimum 90 x 140 mm a maksimum 900 mm x 600 mm:
zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,
zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana listowa najszybszej kategorii,
polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii,
polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka doręczana za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,
polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii doręczana za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,
z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Nadawcę.
Przez paczki pocztowe i przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia
rozumie się paczki pocztowe o wadze powyżej 2 000 g. i nie większej niż 10 000 g.
oraz przesyłki kurierskie o wadze nie większej niż 30 000 g:

2) ekonomiczne - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii,
3) priorytetowe - paczki rejestrowane szybszej kategorii,
4) z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę,
5) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka doręczana za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,
6) kurierska - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii.
1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek pocztowych przygotowanych przez Nadawcę. Miejscem odbioru korespondencji jest siedziba Nadawcy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121, tel. 81 756-15-21 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 13:30. ( dotyczy w przypadku braku placówki pocztowej zlokalizowanej do 100 m w pobliżu Urzędu).
2) Nadawca zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (w przypadku przesyłek rejestrowanych także w książce nadawczej) określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Nadawcy.
3) Nadawca zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzenia zestawień dla przesyłek.
4) Nadawca zobowiązuję się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym:
a) przesyłki rejestrowane wpisane do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych a kopia dla Nadawcy jako potwierdzenie nadania przesyłek.
b) przesyłki zwykłe zestawione ilościowo w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych a kopia dla Nadawcy jako potwierdzenie nadania przesyłek.
a) Nadawca jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
b) Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Nadawcy, poda warunkiem ich prawidłowego przygotowania do nadania przez Nadawcę.
c) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Nadawcy pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
d) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest do Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny niedoręczenia.
c) Zamawiający zastrzega, że ilości przesyłek podane w formularzu ofertowym są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. Rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę za poszczególne rodzaje przesyłek. Zamawiający założył wzrost ilości nadawanych przesyłek z uwagi na nowe zadania Gminy, jakimi są odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a także realizacje projektów z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej.
Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe usług pocztowych podane w formularzu ofertowym przez Wykonawcę nie mogą ulec zmianie i muszą być obowiązujące przez cały okres trwania umowy (wyjątek zmiana stawki podatku VAT).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Lubelska 121
Niemce 21025
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Gmina Niemce
ul. Lubelska 121
Niemce 21025
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.