Wycinka 44 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gm. Iława

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 44 sztuk drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gm. Iława w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 44 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
- Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 4.975,22 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) - szacowany pozysk 119,23 m3,
- dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania

Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 5 (projekt umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się