PIELĘGNACJA, WYCINKA I DOSTAWA WRAZ Z SADZENIEM DRZEW NA TERENACH GMINY MIASTO ZGIERZ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach gminnych pozostających w granicach administracyjnych Miasta Zgierza obejmujących:
1) sadzenie i pielęgnację nasadzeń drzew,
2) cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew
3) wycinkę drzew wraz z usuwaniem krzewów,
4) roboty dodatkowe związane z pracami utrzymaniowymi w drzewostanie
Zamawiający zastrzega, że część prac w drzewostanie wykonywana będzie w trybie awaryjnym.
W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie realizował usługi:
Ad. 1) Sadzenie i pielęgnacja nasadzeń drzew
a) sadzenie drzew - obejmuje wykonanie nasadzeń drzew w pasach zieleni dróg publicznych gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach gminnych w granicach administracyjnych Miasta Zgierza we wskazanych przez Zamawiającego gatunkach oraz miejscach.
Cechy materiału roślinnego:
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w szczególności:
- czysty odmianowo, we wskazanym przez Zamawiającego gatunku,
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3x szkółkowany),
- w formie piennej, o minimalnym obwodzie (mierzonym na wys. 1m)12-14,14-16cm,
wysokość drzewa 3,5 – 4m, wysokość osadzenia korony 180 – 220cm,
- zahartowany oraz posiadać w pełni zdrewniałe pędy,
- z prawidłowo uformowaną, symetryczną koroną, z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, z jednym wyraźnym przewodnikiem prostym,
- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów oraz bez śladów ich bytowania,
- pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,
- bez uszkodzeń mechanicznych, bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory,
- z systemem korzeniowym skupionym, zwartym, silnie przerośniętym, prawidłowo rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,
- z bryłą korzeniową odpowiednią gabarytowo, zabezpieczoną tkaniną rozkładającą się najpóźniej w półtora roku po posadzeniu, o minimalnej średnicy 70cm,
(Materiał sadzeniowy podlega przed posadzeniem odbiorowi Zamawiającego).

Wymagania dotyczące sadzenia drzew:
- nasadzenia drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- dowóz materiału na miejsce sadzenia wskazane przez Zamawiającego,
- przycięcie koron drzew- przed sadzeniem w przypadku kiedy jest to wymagane. Zakres i rodzaj cięć ustalany na bieżąco z Zamawiającym,
- drzewa należy sadzić w doły o średnicy ok. 1 metra i głębokości 0,7m, kształt dołów określony zostanie przez Zamawiającego,
- glebę pod drzewami należy dokładnie oczyścić, ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania w podłożu gruzu i resztek korzeni,
- w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy je posadowić na nienaruszonej glebie rodzimej,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową,
- do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi,
- ziemię wykorzystaną do zasypania bryły korzeniowej wymieszać należy z hydrożelem (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),
- po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać,
- dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin,
- nie dopuszcza się zagęszczenia gruntu sprzętem budowlanym,
- posadzenie drzew na takiej głębokości, aby powstała wokół nich naturalna misa, poprzez obniżenie poziomu w stosunku do gruntu macierzystego, głębokość misy – 5 cm poniżej gruntu. Roślina powinna zostać posadowiona na takiej głębokości jak rosła w szkółce.
- obfite podlanie drzewa woda, min. 100 l pod każde drzewo. Wskazane zalewanie woda w ciągu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszenie powietrznych w obrębie bryły.
- powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować przekompostowanymi zrębkami drzewnymi warstwą grubości ok. 5cm,
- celem utrzymania zwartej, regularnej korony, należy wiosną pierwszego roku po posadzeniu nowych drzew przyciąć proporcjonalnie wszystkie pędy w koronie (najmniej skracając pęd wierzchołkowy),
- posadzone drzewka należy zabezpieczyć palikami.

Sposób palikowania:
Należy zastosować 3 paliki toczone, impregnowane ciśnieniowo o średnicy 4 -5 cm. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć w górnej części oraz na wysokości 0,5m nad ziemią 3 poprzeczkami z półwałków szerokości 8cm, impregnowanych ciśnieniowo o długości 0,5m. Drzewa należy przywiązać do palików taśmą parcianą o szerokości 5cm lub sznurem plecionym z włókna kokosowego w dwóch miejscach: u nasady korony oraz na wysokości 0,5-0,7m od poziomu gruntu. Pień drzewka w żadnym miejscu nie może dotykać palików / poprzeczek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sporadycznego wprowadzenia zmian w doborze gatunkowym drzew przeznaczonych do sadzenia.
Szczegółowe lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terenie.

Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. posadzonego drzewa.

b) pielęgnacja nasadzeń - obejmuje prace wykonywane przy drzewach wskazanych przez Zamawiającego, polegające na:
- regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej), w okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych do godz. 9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie. Jednorazowo należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 30dm³ na 1szt.,
- kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi,
- cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin oraz prawidłowe ukształtowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie zdeformowały kształtu nasadzeń (cięcia pielęgnacyjne - wg potrzeb),
- cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w ciągu roku w zależności od warunków atmosferycznych. Termin cięcia należy dostosować do panujących warunków zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin) - 1 x w miesiącu przez cały okres wegetacji. Po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew,
- nawożeniu - 1 × wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu przez 6 m-cy (typu Osmocote – przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),
- uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką (wg potrzeb),
- usuwaniu odrostów korzeniowych (wg potrzeb),
- konserwacji zabezpieczeń nasadzeń – wg potrzeb. W każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy wiązania utrzymują drzewo stabilnie. Taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy wymienić na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taśmy przy drzewach należy wymienić na nowe. Niestabilne paliki należy poprawić. Sposób palikowania zgodnie z opisem w pkt.1. W cenie usługi należy uwzględnić ewentualny koszt utylizacji zniszczonych palików i wiązadeł. Należy przyjąć średnią odległość do wysypiska– 10 km.
Jednostkę obmiaru stanowi 1 szt. drzewa poddanego pielęgnacji w 1 sezonie wegetacyjnym.

c) wymiana palików oraz wiązadeł przy nasadzeniach - obejmuje usunięcie oraz utylizację zniszczonych palików i wiązadeł oraz założenie nowych.
Sposób palikowania:
Należy zastosować 3 paliki toczone, impregnowane ciśnieniowo o średnicy 4-5 cm. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć w górnej części oraz na wysokości 0,5m nad ziemią 3 poprzeczkami z półwałków szerokości 4cm, impregnowanych ciśnieniowo o długości 0,5m. Drzewa należy przywiązać do palików taśmą parcianą o szerokości 5cm lub sznurem plecionym z włókna kokosowego w dwóch miejscach: u nasady korony oraz na wysokości 0,5-0,7m od poziomu gruntu. Pień drzewka w żadnym miejscu nie może dotykać palików / poprzeczek.

d) pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew-

- nasadzenia drzew należy objąć 24 – miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji,
- cięcia koron odpowiednio dla gatunku, rodzaj cięć ustalony na bieżąco z Zamawiającym,
- usuwanie odrostów,
- odchwaszczanie mis ( ręcznie),
- uzupełnianie mulczu w misach wokół nowych nasadzeń warstwą o grubości 5 cm: przekompostowane drobne zrębki lub kora. Zrębki/ rozdrobnione gałęzie drzew, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastów itp.
Kora – mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja 8 do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm.
- uzupełnianie lub wymiana brakujących/ zniszczonych palików z uzupełnieniem brakujących/
zniszczonych wiązań ( sztywnych i miękkich), regulacja wiązań do rozwoju drzewa. Paliki
drewniane – średnica min. 4-5cm, toczone,
- podlewanie drzew według potrzeb, nie mniej niż 20 razy w sezonie wegetacyjnym,
- nawożenie według potrzeb.

e) transport materiału roślinnego –
- Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego.
- Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na
terenie magazynowym Wykonawcy nasadzeń lub na terenie lokalizacji nasadzenia,
- Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi,
- w przypadku uszkodzenia roślin w czasie transportu lub rozładunku, Wykonawca dostarczy
niezwłocznie nowy materiał,
- przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca dokona szczegółowej kwalifikacji
dostarczonego materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków.
Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. drzewa.
W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji.
Należy przyjąć średnią odległość do wysypiska - 10km.

Ad. 2) Cięcie pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, krzewów.
Zasady ogólne:
Odcięte w trakcie wykonywania cięć pędy i gałęzie należy zrębkować i zutylizować najpóźniej następnego dnia kalendarzowego licząc od dnia wykonania pracy. W ramach usługi z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami, oraz zwieźć drewno na bazę Zamawiającego i ułożyć w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami drewna. Drewno należy zwieźć w dniu wykonywania pracy. Należy przyjąć średnią odległość do składnicy drewna – 10 km. Teren po wycince należy całkowicie uprzątnąć najpóźniej następnego dnia kalendarzowego licząc od dnia wykonania pracy. Do czasu uprzątnięcia odpady mogą zostać złożone wyłącznie w miejscach, w których nie będą stanowić utrudnienia komunikacji bądź stanowić zagrożenia. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie na czas realizacji prac tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów związanych z wyłączeniem zasilania w liniach energetycznych. Należy przyjąć średnią odległość do wysypiska miejskiego 10km. W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji odpadów.


a) Usuwanie odrostów
Obejmuje usunięcie odrostów korzeniowych i pniowych. W koniecznych przypadkach należy oczyścić miejsce usuwania odrostów z nagromadzonej wokół pni ziemi i chwastów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. pnia drzewa bez względu na grubość oraz wiek odrostów.
b) Przycinanie gałęzi drzew
Obejmuje usunięcie lub skrócenie gałęzi drzew oraz cięcia formujące właściwy pokrój nasadzeń drzew do wysokości 5m, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi m.in. latarniami, liniami napowietrznymi, pionowymi znakami drogowymi oraz usunięciu gałęzi kolidujących ze skrajnią drogową, chodnika lub ścieżki rowerowej, w tym również usunięcie odrostów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1 szt. pnia drzewa bez względu na grubość.
c) Wygałęzianie drzew
Obejmuje cięcia pielęgnacyjne, korygujące, formujące, prześwietlające, sanitarne oraz techniczne w koronach drzew, w tym również usunięcie odrostów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. pnia drzewa zakwalifikowana na podstawie średnicy na wysokości 1,3m mierzonej od poziomu gruntu do właściwej klasy grubości: 8-20cm, 21-40cm, 41-60cm, 61-80cm, powyżej 80cm.
d) Cięcie formujące drzew szpalerowych
Obejmuje cięcia formujące kształt koron drzew szpalerowych. Dotyczy drzew o wysokości do 6m, o średniej powierzchni cięcia 35m2. W pozycji tej należy również uwzględnić usunięcie odrostów korzeniowych i pniowych z drzewa oraz suchych gałęzi i konarów – jeżeli takie występują.
Jednostkę obmiaru stanowi 1 szt. pnia drzewa bez względu na jego grubość.

Ad. 3) Wycinka drzew.
Obejmuje zabezpieczenie miejsca wycinki, ścięcie drzewa, frezowanie pniaka na głębokość 30cm poniżej powierzchni gruntu, zwiezienie drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego z ułożeniem w stosy, zrębkowanie oraz utylizację gałęzi, uprzątnięcie terenu. Technika wycinki drzewa zależna jest od warunków terenowych. W zależności od sytuacji może być prowadzona z ziemi bądź z użyciem podnośnika balkonowego o wysięgu dostosowanym do potrzeb lub metodami alpinistycznymi. Teren po wycince należy całkowicie uprzątnąć najpóźniej następnego dnia kalendarzowego licząc od dnia wykonania pracy. Do czasu uprzątnięcia odpady mogą zostać złożone wyłącznie w miejscach, w których nie będą stanowić utrudnienia komunikacji bądź stanowić zagrożenia. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie na czas realizacji prac tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów związanych z wyłączeniem zasilania w liniach energetycznych. W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji odpadów. Drewno należy zwieźć w dniu wykonywania pracy. Należy przyjąć średnią odległość do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - 10km.
Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. pnia drzewa zakwalifikowana na podstawie średnicy na wys. 1,3m mierzonej od poziomu gruntu do właściwej klasy grubości: do 7cm, 8-20cm, 21-40cm, 41-60cm, 61-80cm, powyżej 80cm lub m2 zwartych samosiewów o średnicy pnia do 7cm.
a) frezowanie pni po ściętych drzewach
Obejmuje frezowanie pnia po ściętym drzewie na głębokość 30 cm poniżej powierzchni gruntu, wywiezieniu i zasypaniu dołów wraz z zagęszczeniem ( nie dopuszcza się powierzchniowego sfrezowania pnia a następnie przysypanie ziemią w celu ukrycia wadliwego wykonania robót) Teren po wykonanych robotach należy bezwzględnie uporządkować. W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji odpadów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1 cm ² obwodu pnia niezależnie od gatunku drzewa i miejsca,
w którym rosło drzewo.
b) karczowanie pni
Obejmuje usunięcie pni i korzeni po ściętym drzewie na głębokość min. 60cm poniżej powierzchni gruntu, wypełnienie dołu po wykarczowanym pniu ziemią urodzajną i jej zagęszczenie oraz uprzątnięcie terenu. Prace należy przeprowadzać z zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa z uwagi na możliwość występowania podziemnych sieci uzbrojenia technicznego. W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji odpadów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. usuniętej karpy drzewa niezależnie od jego gatunku, wielkości i miejsca, w którym rosło.
c) zrębkowanie gałęzi
Obejmuje zrębkowanie gałęzi oraz ich utylizację. W cenie usługi należy uwzględnić koszt utylizacji odpadów.
Jednostkę obmiaru stanowi 1mp gałęzi.
d) wykonywanie prac w drzewostanie w trybie awaryjnym /interwencyjnym/
Obejmuje prace związane z usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub mienia albo utrudnień w komunikacji ze strony niebezpiecznych drzew. Pozycja dotyczyć może usunięcia zagrożeń związanych z wiatrołomami lub wywrotami, wyłamanymi konarami lub pękniętymi częściami drzew, itp. w zakresie i rozmiarze warunkującym likwidację zagrożenia. Prace w trybie awaryjnym podjęte muszą zostać nie później niż w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego.
Interwencja następuje po telefonicznym zgłoszeniu przedstawiciela Zamawiającego i dotyczy sytuacji nieprzewidzianych.
Jednostkę obmiaru stanowi 1 interwencja. Sposób rozliczenia: stawka za interwencję + stawka pozycji cennikowej według rodzaju prac, które należy wykonać w celu likwidacji zagrożenia (np. wycinka, wygałęzianie, zrębkowanie gałęzi itp.)
e) usuwanie krzewów i żywopłotów
Zakres prac obejmuje:
- oznaczenie i zabezpieczenie miejsc prac w sposób wykluczający dostęp osób trzecich, w odległości nie mniejszej niż strefa bezpieczeństwa określona dla danej kategorii i technologii pracy,
- usunięcie 1m² powierzchni zakrzewionej wraz z usunięciem systemu korzeniowego na głębokość 15cm poniżej poziomu gruntu,
- zasypanie dołu ziemią urodzajną, wyrównaniu powierzchni gruntu i oczyszczeniu terenu, posianiu trawy (2 dkg/m²) w przypadku usuwania krzewu z istniejącego terenu zieleni (zieleńca) i uwałowaniu lub uzupełnieniu warstwy kory, prace te muszą zostać wykonane w tym samym dniu co usunięcie krzewów,
- wywóz odpadów organicznych – na bieżąco, niezwłocznie po zakończeniu prac w danym dniu, nie później niż do godz. 6:00 następnego dnia.
f) ręczne przesadzanie drzew nie wymagających decyzji administracyjnej
Zakres prac obejmuje:
- posadzenie lub przesadzenie drzewa w wieku do 10 lat (dostarczonego przez Wykonawcę),
- wykopanie wskazanego przez Zamawiającego drzewa wraz z bryłą korzeniową,
- przygotowanie rośliny do transportu (zabezpieczenie bryły korzeniowej przed rozpadem i wysychaniem, zabezpieczenie pędów przed rozłamaniem, ewentualne przycięcie pędów itd.),
- zasypanie powstałego dołu ziemią urodzajną (do powierzchni gruntu) - te prace muszą zostać wykonane w tym samym dniu co wykopanie drzewa,
- uprzątanie terenu prac i wywóz odpadów organicznych - na bieżąco, niezwłocznie po zakończeniu prac w danym dniu, nie później niż do godz. 6.00 następnego dnia.
UWAGA!!! - drzewa muszą być posadzone tego samego dnia, którego zostały wykopane.

Jednostkę obmiaru stanowi 1szt. przesadzonego drzewa.

Ad. 4) roboty dodatkowe związane z pracami utrzymaniowymi w drzewostanie
a) ściółkowanie zrębkami drzewnymi 1m2 powierzchni – polega na zastosowaniu 5cm warstwy przekompostowanych zrębek drzewnych na 1m2,
b) zastosowanie włókniny ogrodniczej (min. 94 g/m2) – polega na użyciu 1m2 włókniny ogrodniczej, przymocowanej do podłoża metalowymi szpilkami do mocowania agrowłókniny, chroniącej przed rozwojem chwastów,


4. Warunki realizacji zamówienia:
1. Dyspozycyjność w zakresie wykonywania usług w godzinach 7.00-16.00, ale również poza godzinami pracy Urzędu Miasta Zgierza,
2. Wykonywanie zleceń Zamawiającego w terminie każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu lecz nie później niż 21 dni od chwili przekazania zlecenia, o ile warunki odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług nie stanowią inaczej,
3. Właściwe zabezpieczenie terenu robót,
4. Wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
5. Wykonywanie na każde polecenie Zamawiającego dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) oraz przesłanie jej na wskazany e-mail,
6. Wszelkie utrudnienia oraz możliwe koszty związane z ewentualnymi kolizjami z liniami napowietrznymi (także z wyłączeniem energii w przewodach energetycznych) oraz zmianami organizacji ruchu ponosi Wykonawca,
7. Możliwość wykorzystania technik alpinistycznych oraz podnośnika przy pracach związanych z drzewami,
8. Doprowadzenie obszaru robót do stanu pierwotnego,
9. Obowiązkowe przesyłanie przez Wykonawcę (na wskazany e-mail) w każdy piątek do godziny 14.00 raportów tygodniowych (tydzień liczony jako 7 dni), z wykonanych czynności w ramach poszczególnych zleceń,
10. Obowiązkowe niezwłoczne (do 24 godzin) przesyłanie przez Wykonawcę (na wskazany e-mail) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac zleconych w trybie interwencyjnym (do raportu Wykonawca załącza zdjęcia dokumentujące wykonane prace),
11. Obowiązkowe sporządzanie oraz pisemne przesłanie przez Wykonawcę (na wskazany e-mail) Zamawiającemu, w formie protokołu przekazania-odebrania nasadzeń, wykazu:
a) Nasadzeń, wskazanych przez Zamawiającego, a przekazywanych Wykonawcy do pielęgnacji,
b) Nasadzeń, odbieranych przez Zamawiającego po zakończeniu pielęgnacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,(ponadto zostaną przeprowadzone oględziny terenowe, w celu sprawdzenia stanu nasadzeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego).
12. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przewieźć inspektora GMZ z siedziby Zamawiającego na teren wykonywania prac własnym transportem - w celu oceny prawidłowości wykonywania robót.
5. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.
2) Podstawą rozliczenia przedmiotowych robót będzie rzeczywiste wykonanie rzeczowo – ilościowe przyjęte protokołem odbiorczym prac przez Zamawiającego. Protokół odbioru winien zawierać obmiary robót z potwierdzeniem: ilości robót, miejsca realizacji i należytego ich wykonania.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

a) co najmniej jedna osobą pełniącą nadzór i kierującą wykonywanymi pracami, która posiada wyższe wykształcenie ogrodnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych lub która posiada wykształcenie średnie ogrodnicze i co najmniej 5 –letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych,
b) co najmniej dwiema osobami do wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew, które ukończyły co najmniej kurs II stopnia pielęgnacji drzew,
c) co najmniej jedną osobą do wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew, która ukończyła kurs III stopnia pielęgnacji drzew i posiada uprawnienia alpinistyczne.4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia:
a) minimum 1 podnośnikiem koszowym o wysięgu o minimalnej wysokości 18 m,
b) minimum 1 rębakiem mechanicznym o średnicy cięcia co najmniej 30 cm,
c) minimum 1 frezem do karpin, o głębokości frezowania co najmniej 30 cm,
d) minimum 2 piły łańcuchowe,
e) minimum 1 piła łańcuchowa na wysięgniku,
f) minimum 1 ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub samochodem ciężarowym o ładowności 3,5 t,
g) minimum 1 samochodem dostawczym ze skrzynią otwarta o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.
Uwaga:
1.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane prace i stawkę jednostkową określoną w przedmiarze prac.
2. Ilości z kolumny 4 formularza cenowego w czasie trwania zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonej kwoty.
3. Na okres realizacji zamówienia wymagane jest, aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie utrzymania terenów zielonych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2019 | 13:45


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się