Wykonywanie prac polegających na wycince drzew w ramach zadania pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej Etap IV.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew w ramach zadania pn. „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej Etap IV.”
Wycinka drzew, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, jest częścią inwestycji polegającej na budowie drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV (od końcowego odcinka zjazdów do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej). Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji Starosty Zawierciańskiego Nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (kopia decyzji stanowi załącznik do SIWZ).
Z uwagi na powyższe do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.


1. Zakres prac obejmuje:
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1 km
 mechaniczne karczowanie drzew 770 szt.
 mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,70 ha
 oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory
770,00 m2
 Wywożenie dłużnic, karpiny i gałęzi,
oraz pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej – wykonanie wytyczenia pasa drogowego odcinek 4+088,4 – 4+983,50 km;
b) Zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu wykonywanych prac we własnym zakresie i ich prawidłowe oznakowanie;
c) Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych prac z najwyższą starannością, przepisami prawa, przepisami BHP, ppoż., i zaleceniami Zamawiającego;
d) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz umożliwiającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni sprzęt zastępczy na własny koszt;
e) Zapewnienie kadry i nadzoru przy realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami;
f) Zapewnienie nadzoru ornitologicznego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
g) W trakcie prowadzenia prac utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
h) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania materiału z wycinki drzew. Drewno pozyskane z wycinki drzew (dłużyce i gałęzie) Wykonawca przekazuje jako opałowe nieodpłatnie do Schroniska dla Bezdomnych w Zawierciu przy ul. Jurajskiej 121, 42-431 Zawiercie – Żerkowice prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach. Wykonawca dokonuje obmiaru ilości drewna przygotowanego do przekazania w obecności przedstawiciela Gminy Zawiercie. Fakt przekazania, ze sprecyzowaniem ilości drewna, Wykonawca potwierdza pisemnie u przedstawiciela Schroniska dla Bezdomnych w Zawierciu. Pozostałą z karczowania drzew karpinę Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
 przedmiar robót,
 mapy przedstawiające orientację oraz zagospodarowanie terenu,
 fragment Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu umowy, określa także załączony do SIWZ wzór umowy.

5. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót), t.j.: prace wymienione w pozycjach od 2 do 9 przedmiaru robót
(tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących pracami (robotami), wykonujących obsługę geodezyjną.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 i 6 ustawy).
Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 2
Zawiercie 42400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się