Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2019

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta
i Gminy Jarocin w roku 2019. Zamówienie podzielone zostało na 2 części, z których
1 część obejmują Miasto Jarocin, natomiast 2 część obszar wiejski Gminy Jarocin.
Miasto Jarocin
Część 1. obejmująca m.in. Stare Miasto, Śródmieście ,T. Kościuszki, Kopernika, os. Bogusław, os. 700-lecia, os. 1000-lecia, os. Glinki, os. Tumidaj,
os. Konstytucji, os. Polna ,os. Bajkowe, os. Ługi, os. Ciświca,
os. Rzeczpospolitej, os .Wojska Polskiego.
Obszar Wiejski
Część 2. obejmująca Mieszków, Cielczę, Osiek, Cząszczew , Radlin, Wilkowyję, Łuszczanów, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew, Prusy, Roszkówko, Golinę, Stefanów, Potarzycę, Siedlemin, Roszków oraz Dąbrowę


W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

5.1.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1. – Miasto Jarocin obejmująca m.in. Stare Miasto,Śródmieście, os. Kopernika,
os. Ługi, Bogusław, os. 700-lecia, os. 1000-lecia, os. Glinki, os. Tumidaj,
os. Konstytucji, os. Polna, os. Bajkowe, os. Ługi, os. Ciświca,
os. Rzeczpospolitej, os .Wojska Polskiego
obejmuje w szczególności:
a) Zieleń na terenie miasta Jarocin (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy teren Miasta Jarocin)
b) Park leśny przy ul. Szubianki
c) Skwer przy ul. Wyszyńskiego
d) Donice z zielenią na Rynku Miejskim
e) Skwer z Glanem przy ul. Wojska Polskiego,
f) Skwer Pamięci przy ul. Wrocławskiej
g) Nasadzenia roślin przy ul. Do Zdroju
h) koszenie poboczy i rowów dróg gminnych.
Całość zgodnie z SIWZ Tom II projekt umowy dla Miasta Jarocin oraz SIWZ Tom III Specyfikacją utrzymania i pielęgnacji zieleni na obszarze Miasta Jarocin.

CZĘŚĆ 2. – obszar wiejski obejmująca m.in. Mieszków, Cielczę, Osiek, Cząszczew, Radlin, Wilkowyję, Łuszczanów, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew, Prusy, Roszkówko, Golinę, Stefanów, Potarzycę, Siedlemin, Roszków oraz Dąbrowę
obejmuje w szczególności:
a) Zieleń na terenie obszaru wiejskiego Gminy Jarocin (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy na obszar wiejski)
b) Skwer w Mieszkowie przy ul. Poznańskiej
c) Skwer im. Barwickiego i skwer przy ul. Stawnej w Witaszycach
d) Park przy Sanktuarium w Golinie
e) Skwer w Siedleminie przy ul. Głównej
f) Koszenie poboczy i rowów dróg gminnych.
Całość zgodnie z SIWZ Tom II projekt umowy dla obszaru wiejskiego Gminy Jarocin oraz SIWZ Tom III Specyfikacją utrzymania i pielęgnacji zieleni na obszarze wiejskim Gminy Jarocin.

5.1.2. Odpady zebrane i wytworzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów z siedzibą Witaszyczki 1a,
63-200 Jarocin. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów na koszt własny.


5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000-9 Przycinanie żywopłotów
77313000-7 Usługi utrzymania parków
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Specyfikacja utrzymania i pielęgnacji zieleni, z tym że:
- dla części zamówienia nr 1 stanowi Specyfikacja utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Jarocin,
- dla części nr 2 stanowi Specyfikacja utrzymania i pielęgnacji zieleni na obszarze wiejskim Gminy Jarocin.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy:
1. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – MIASTO JAROCIN.
2. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – OBSZAR WIEJSKI GMINY JAROCIN.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówieni z wyłączeniem osób posiadających uprawnienia pilarza i uprawnienia do kierowania ruchem. Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, ze ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika prac. Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.5.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności.
5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.5.6. Postanowienia pkt. 5.5.1. – 5.5.4. stosuje się odpowiednio do podwykonawców.

5.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo,
a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

5.7. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.
1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5.8. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 10
Jarocin 63200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
Jarocin 63200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się