Zbiorcze opracowanie wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” za lata 2018 – 2020 wraz z analizą ustalenia unosu ma potrzeby opłat za lata 2019-2021

» Opis zapytania

I. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy:

ETAP I :
1. Wykonanie opracowania wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most za rok 2018” zawierające:
1.1. Opracowanie wyników pomiarów opadu pyłu ogółem i pyłów metali.
1.2. Opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i pyłów metali w sieci pomiarów 24-godzinnych.
1.3. Opracowanie wyników pomiarów stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM 10 z pomiarów ciągłych.
1.4. Interpretacja wyników pomiarów imisji pyłu w nawiązaniu do lokalnych warunków meteorologicznych.
2. Wykonanie analizy ustalenia unosu pyłu z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most na potrzeby obliczenia wielkości opłat za pył unoszony z w/w obiektu do powietrza atmosferycznego (w rozbiciu na półrocza oraz w ujęciu rocznym) za rok 2019

ETAP II :
1. Wykonanie opracowania wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most za rok 2019” zawierające:
1.1. Opracowanie wyników pomiarów opadu pyłu ogółem i pyłów metali.
1.2. Opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i pyłów metali w sieci pomiarów 24-godzinnych.
1.3. Opracowanie wyników pomiarów stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM 10 z pomiarów ciągłych.
1.4. Interpretacja wyników pomiarów imisji pyłu w nawiązaniu do lokalnych warunków meteorologicznych.
2. Wykonanie analizy ustalenia unosu pyłu z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most na potrzeby obliczenia wielkości opłat za pył unoszony z w/w obiektu do powietrza atmosferycznego (w rozbiciu na półrocza oraz
w ujęciu rocznym) za rok 2020

ETAP III :
1. Wykonanie opracowania wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most za rok 2020” zawierające:
1.1. Opracowanie wyników pomiarów opadu pyłu ogółem i pyłów metali.
1.2. Opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i pyłów metali w sieci pomiarów 24-godzinnych.
1.3. Opracowanie wyników pomiarów stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM 10 z pomiarów ciągłych.
1.4. Interpretacja wyników pomiarów imisji pyłu w nawiązaniu do lokalnych warunków meteorologicznych.
2. Wykonanie analizy ustalenia unosu pyłu z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most na potrzeby obliczenia wielkości opłat za pył unoszony z w/w obiektu do powietrza atmosferycznego (w rozbiciu na półrocza oraz
w ujęciu rocznym) za rok 2021


II. Wynagrodzenie płatne będzie w 3 transzach:
a) Etap I za prace dot. 2019 r.
b) Etap II za prace dot. 2020 r.
b) Etap II za prace dot. 2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się