Wykonanie zadań z zakresu pielęgnacji zieleni na rzecz NITROERG S.A.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadań z zakresu wycinki i podkrzesania drzew na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.
Zakres zamówienia obejmuje wycinkę 49 szt. drzew oraz podkrzesanie i ogłowienie 22 szt. drzew zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania wraz z sortymentacją surowca drzewnego oraz uprzątnięciem powierzchni.

Termin wykonania zadania: 28.02.2019r.

Do postępowania należy dołączyć Ofertę, Kartę Wykonawcy, Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, w formie skanu załączonego do SWZ.
Wszystkie załączone oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się