Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach.
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26.
3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie każdorazowa składanego zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Ilości plastyfikatorów, wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu oferty. Zakupy plastyfikatorów dokonane w trakcie realizacji umowy mogą różnić się ilościowo i asortymentowo od tych podanych w Formularzu cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia.
5. Produkty muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2 + A1:2012.
6. Potwierdzeniem parametrów każdego z produktów, objętych zamówieniem, musi być aktualna Rekomendacja Techniczna.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia. Wypełniony Formularz cenowy, będący elementem OPZ oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ, stanowi załącznik do formularza ofertowego i musi być doń dołączony.
8. Wykonawca musi posiadać aktualny Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodny z obowiązującymi przepisami. Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca musi załączyć stosowną deklarację właściwości użytkowych, potwierdzającą iż produkcja plastyfikatorów odbywa się zgodnie z systemem 2+.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się