"Dostawa środka do produkcji soli - antyspieniacz"

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą preparatu antyspieniającego ROMIS S-24 lub równoważnego*, niezbędnego w procesie utylizacji wód zasolonych, zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”, w maksymalnej ilości 3000 kg.
1.2. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określono poniżej:
Preparat antyspieniający winien posiadać następujące właściwości:
1) rozpuszczalność w wodzie – tworzy zawiesiny (emulsje),
2) działanie przeciwpieniące – minimum 80%,
3) odczyn zbliżony do obojętnego lub obojętny,
4) może być stosowany bezpiecznie w produkcji spożywczej,
5) nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny,
6) zużycie antyspieniacza nie większe niż 0,23 kg na 1 tonę wyprodukowanej soli,
7) okres przydatności antyspieniacza do użytku nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty produkcji oraz nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy preparatu do Zamawiającego.
1.3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 3.1, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu umowy o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 10 partiach. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia.
2.3. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
2.4. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany w hobokach plastikowych, o pojemności 20 kg lub 25 kg.
2.5. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
2.6. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.8. Wraz z jednostkowymi dostawami przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dostarczyć:
a) świadectwo jakości, zawierające informacje dotyczące warunków przechowywania oraz okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, która nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia danej partii przedmiotu zamówienia,
b) dowód wydania towaru na zewnątrz WZ lub faktura VAT,
c) datę produkcji przedmiotu zamówienia znajdującą się na etykietach opakowań,
2.9. Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dostarczyć:
1) dokument stwierdzający, iż przedmiot zamówienia może być stosowany bezpiecznie w produkcji spożywczej oraz nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny,
2) kartę charakterystyki materiału.
2.10. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu kartę charakterystyki materiału zarejestrowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) dla której został nadany nr REACH lub dokument z którego wynika, że przedmiot zamówienia jest zwolniony z obowiązku rejestracji REACH.
2.11. Wykonawca, w przypadku zaistnienia zmian w karcie charakterystyki, winien dostarczyć nową kartę charakterystyki wraz z najbliższą dostawą przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu.
*W przypadku zaoferowania preparatu antyspieniającego według rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego w ofercie należy opisać oferowane rozwiązanie, wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.