Dostawa: KOLANO FI 31,8x4,5mm/2x90St.R=45 GAT.16M RYS.030009-221022R ECO II CIĄGU OFz-425 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:

Poz.1 (340-706-152-I) KOLANO FI 31,8x4,5mm/2x90St.R=45 GAT.16M RYS.030009-221022R ECO II CIĄGU OFz-425 – 600 szt.

Uwagi:
Parametry obliczeniowe:
- Ciśnienie obliczeniowe: 18,0 [MPa],
- temperatura obliczeniowa: 405 st. C
Szkic kolana zawiera załącznik nr 1.
Wymagania techniczne:
- Producent przedmiotu zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które pozwolą dopuścić produkt do eksploatacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wówczas powinien udokumentować, iż producent przedmiotu zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
- Wytworzone wyroby muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych z rur fabrycznie nowych. Nie dopuszcza się sztukowania rur.
----------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia - wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 24 miesiące od daty zabudowy, nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostawy.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy;
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta;
- świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN10204:2006;
- dokumentację techniczną i odbiorową wynikającą z warunków Urzędu Dozoru Technicznego;
- kopię uprawnień producenta Towaru do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dla odgięć rurowych wymagane są protokoły:
- pomiarów grubości,
- badań wizualnych,
- pomiarów owalizacji,
- pomiarów twardości elementów giętych.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie realizacji w dniach od daty otrzymania zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się