Na dostawę samoobsługowych urządzeń płatniczych oraz usługi towarzyszące dla Sądu Okręgowego w Lublinie i sądów funkcjonalnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 samoobsługowych urządzeń płatniczych, zwanych dalej „opłatomatami”, i usługi towarzyszące.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie (w tym rozładunek, wniesienie), uruchomienie oraz skonfigurowanie opłatomatów oraz świadczenie usług towarzyszących w następujących lokalizacjach:
- Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Wallenroda 4d,
- Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46,
- Sąd Rejonowy w Rykach, ul. Kościuszki 15,
- Sąd Rejonowy we Włodawie, ul. Sejmowa 7,
- Sąd Rejonowy w Lubartowie, ul. Lubelska 57,
- Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81.
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty w ramach skorzystania przez Zamawiającego z preferencji programu „Polska Bezgotówkowa” (https://polskabezgotowkowa.pl/ ) – po stronie Wykonawcy należy zapewnienie Zamawiającemu w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego korzystania z terminali oferowanych przez w/w Program. Terminale te będą zintegrowane z samoobsługowymi urządzeniami płatniczymi. Wykonawca kalkulując cenę oferty uwzględni fakt pokrycia przez Fundację opłat ponoszonych za udostępnienie terminali i realizację wpłat bezgotówkowych dla Zamawiającego w ramach w/w Programu. W konsekwencji Wykonawca lub podwykonawca musi być w katalogu firm Polska Bezgotówkowa.
4. Zamawiający zapewnia powierzchnię, prąd i dostęp do internetu dla opłatomatów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający gwarantuje Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy najem 6 wymienionych w pkt. 2 urządzeń i odbiór świadczonych za ich pomocą usług towarzyszących. Natomiast opcja w postaci dostarczenia, uruchomienia, skonfigurowania i świadczenia usług towarzyszących na dodatkowych 3 szt. opłatomatach, zależy tylko od decyzji Zamawiającego (prawo opcji). Niewykorzystanie limitu prawa opcji w całości przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do żadnych świadczeń ze strony Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z opcji poprzez jednostronne oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego do dnia 30.04.2021 włącznie. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi przyczyny zmiany umowy z Zamawiającym. Dalsze szczegóły dotyczące wykonania prawa opcji określa wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się