Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- urządzenie wielofunkcyjne A3 - 1 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne A4 - 2 szt.,
- laptop - 2 szt.,
- panel krosowniczy (patchpanel) - 1 szt.,
- konwerter światłowodowy - 2 szt.,
- klawiatury komputerowe - 10 szt.,
- myszy komputerowe - 10 szt.,
- punkt dostępowy WiFi - 2 szt.,
- wzmacniacz sygnału WiFi Repeater - 1 szt.,
- zasilacz do konwertera światłowodowego - 4 szt.,
- oprogramowanie antywirusowe - 12 licencji,
- bateria do laptopa HP Probook 6555b - 1 szt.,
- bateria do laptopa 11,6 cala Asus Vivobook X200MA N2815/4 - 1 szt.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3 do SIWZ,
c) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
3. W specyfikacji technicznej – zał. nr 3 do SIWZ załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać typ, model, markę parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę oprogramowania antywirusowego wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowany sprzęt/oprogramowanie antywirusowe spełnia wymagania określone w SIWZ.
4. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt/urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, pochodziły od producenta oraz posiadały wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy którykolwiek z elementów, parametrów składających się na opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła, a także normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za rozwiązania równoważne uznane zostanie rozwiązanie, którego zaoferowane parametry będą nie gorsze (niższe) niż parametry rozwiązania opisanego
w SIWZ, a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnych z założeniem
w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się