Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego nr L-255 w Up.E-3 wraz z zabudową 3 szt. mostów wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego nr
L-255 w Up.E-3 wraz z zabudową 3 szt. mostów wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacji zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentacją przekazaną na etapie postępowania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje części:
2.1. Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego nr L-255 w Up.E-3,
2.2. Zabudowa 3 szt. mostów wentylacyjnych
2.3. Zabudowa elementów klimatyzacji dla przedłużenia przenośnika L-255
3. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, o której mowa w pkt. 1 powyżej, przekazana zostanie przez Operatora postępowania, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i dostarczeniu wypełnionego Załącznika Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
4. Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej, która zaplanowana jest na dzień 10.01.2019 r. godz. 07.00 Po spotkaniu zostanie sporządzona notatka służbowa, która będzie umieszczona, jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
Zgłoszenie (nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem wizji) uczestnictwa
w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu.
Powyższe informacje wraz z Oświadczeniem o zachowaniu poufności – Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z KRS, należy przesłać w SWZ.
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
5. Do oferty należy dołączyć:
3.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3.2. Kartę Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.3 Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący Załącznik nr 3 do projektu umowy.
3.4 Szczegółowy kosztorys ofertowy (ceny wskazane w SWZ muszą być tożsame z załączonym kosztorysem).
3.5 Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania z podaniem ilości, rodzaju i cen jednostkowych oraz łączną wartością materiałów i urządzeń.
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu przedmiotowego zamówienia dostawy w/w materiałów i urządzeń.
Informację o podjętej decyzji (wyłączeniu) Wykonawca/y otrzyma/ją w momencie rozstrzygnięcia postępowania.
6. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
8.1. Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego nr L-255 w Up.E-3,
8.2. Zabudowa 3 szt. mostów wentylacyjnych,
8.3. Zabudowa elementów klimatyzacji dla przedłużenia przenośnika L-255.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się