Dostawy sprzętu ogrodniczegona potrzeby wykonania zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych - powtórka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu ogrodniczego, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na
5.12.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55585527-ab46-4978-8b84-792ab07bc17e
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55585527-ab46-4978-8b84-792ab07bc17e 5/17
potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z
uwzględnieniem działań szkoleniowych”- powtórka. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3
części (pakiety) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do
SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 3 do SIWZ): - Pakiet 1 – Sprzęt ogrodniczy;
- Pakiet 2 – Kurtki; - Pakiet 3 – Narzędzia i sprzęt do sprzątania. Wykonawca jest zobowiązany
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne
pakiety. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
oferty wariantowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy
zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego
w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi
mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania
równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP. 6. Zamawiający nie przewiduje wybierać
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się