Usługi sprzętowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego w Iławie i Suszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie OD Iława (gmina Iława, Lubawa i część gminy Zalewo) i OD Susz (gmina Susz, Kisielice i część gminy Zalewo) w poniższym zakresie:
Zadanie Nr 1:
Usługi walcem i równiarką na terenie OD Iława
a) usługi świadczone równiarką samojezdną na terenie OD Iława.
Usługi równiarką samojezdną (1 jednostka), przewidywane zatrudnienie do 150 godzin. Równiarka będzie wykorzystana bezpośrednio przy wykonywaniu robót związanych z bieżącym utrzymaniem gruntowych dróg powiatowych (m.in. profilowanie nawierzchni dróg i poboczy) na terenie OD Iława.
b) usługi świadczone walcem samojezdnym stalowym lub ogumionym na terenie OD Iława.
Usługi walcem samojezdnym stalowym lub ogumionym (1 jednostka, waga walca samojezdnego min. 7 ton), przewidywane zatrudnienie do 150 godzin. Walec będzie wykorzystany bezpośrednio przy wykonywaniu robót związanych z bieżącym utrzymaniem gruntowych dróg powiatowych (m.in. zagęszczanie nawierzchni dróg i poboczy) na terenie OD Iława.
Czas pracy sprzętu liczony jest od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania usługi, nie wliczając czasu dojazdu do miejsca wskazanego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Iławie.
Kod CPV 45500000-2
Zadanie Nr 2:
Usługi walcem i równiarką na terenie OD Susz
a) usługi świadczone równiarką samojezdną na terenie OD Susz.
Usługi równiarką samojezdną (1 jednostka), przewidywane zatrudnienie do 200 godzin. Równiarka będzie wykorzystana bezpośrednio przy wykonywaniu robót związanych z bieżącym utrzymaniem gruntowych dróg powiatowych (m.in. profilowanie nawierzchni dróg i poboczy) na terenie OD Susz.
b) usługi walcem samojezdnym stalowym lub ogumionym (1 jednostka, waga walca samojezdnego min. 7 ton) przewidywane zatrudnienie do 200 godzin. Walec będzie wykorzystany bezpośrednio przy wykonywaniu robót związanych z bieżącym utrzymaniem gruntowych dróg powiatowych (m.in. zagęszczanie nawierzchni dróg i poboczy) na terenie OD Susz.
Czas pracy sprzętu liczony jest od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania usługi, nie wliczając czasu dojazdu do miejsca wskazanego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Suszu.
Kod CPV 45500000-2
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.
3. Sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony najpóźniej w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania określonego rodzaju sprzętu przez właściwego Kierownika Obwodu Drogowego, w miejscu przez niego wskazanym.
4. Pojazdy biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając załącznik nr 4 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całość niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia /-na załączniku do SIWZ – 4.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
7.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tj. stosowne oświadczenia bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, wykonującymi czynności określone w ust. 7.
7.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 7
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, kiedy w trakcie realizacji zajdzie taka potrzeba i zamawiający podejmie taką decyzję. Usługi dodatkowe realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem cen z oferty wykonawcy, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu (cena, zakres świadczonych usług, termin płatności), w ramach zamówienia z wolnej ręki (podstawa art. 67 ust. 1 pkt. 6).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się