Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z wyposażeniem (całość zwana łącznie „Sprzętem”).
2. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu , w tym także wyszczególnienie rodzaju i opisu przywoływanego w ust. 1 powyżej wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje Załącznik nr 2 SIWZ.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o Sprzęcie bez bliższego określenia rozumieć należy cały zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC wskazany w ust. 1 powyżej, jak też urządzenia składowe i inne elementy jego wyposażenia wskazane w załączniku nr 2 SIWZ.
4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10.
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) w Miejscu Dostarczenia Sprzętu;
3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego dwudniowego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane
jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu.
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),
b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania
i konserwacji) Sprzętu,
c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu.
6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności - wchodzą w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa, przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 2 SIWZ lub Wzoru Umowy przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności.
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
6. Szczegółowe świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się