Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do miejsc i podmiotów wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego.
W założeniu projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” przewidziano, iż dany podmiot (pracodawca) otrzyma sprzęt o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł.
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości -20 %, oznacza to, że Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia wartości zakupu w danej części o maks. 20%. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
z którego może, ale nie musi skorzystać.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, z których każda stanowi osobne zadanie:
zadanie I obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
zadanie II obejmuje: dostawę wyposażenia gastronomiczno – hotelowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono dla zadania I i zadania II
w załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
Wskazane w OPZ oznaczenia producenta, nazwy, znaki towarowe lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu funkcjonalności, jaką charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt komputerowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz oprogramowanie, bez śladów użytkowania, posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, o parametrach co najmniej takich, jak określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczy sprzęt pochodzący
z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) konieczne do uruchomienia i pracy
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest nabywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. Zamawiający dopuszcza przedstawienie kart katalogowych lub opisów technicznych w języku angielskim,
w przypadku, gdy nie są dostępne w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się