Zakup chlorofilomierza dla Instytutu Ochrony i Kształtowania środowiska

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup chlorofilomierza dla Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego asortymentu, Zamawiający ustanawia obowiązek udowodnienia równoważności – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokładny opis zastosowanych rozwiązań równoważnych w zakresie technologicznym i jakościowym. Jakość zastosowanych materiałów równoważnych należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi, że zastosowane materiały są zgodne z normami i wymaganiami jakie Zamawiający określił dla przedmiotowego zamówienia.
Wskazane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne
i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1A do SIWZ.
Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji nie krótszej niż dwanaście [ 12 ] miesięcy.
Okres gwarancji wskazany w pkt. 3.5 SIWZ jest terminem minimalnym. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić dłuższy okres gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się