„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie 5 Otwartych Stref Aktywności w tym 4
w wariancie podstawowym i 1 w wariancie rozszerzonym w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno. Otwarte Strefy Aktywności mają być wyposażone w następujące elementy małej architektury:
- stoły do szachów,
- stoły do chińczyka,
- urządzenia siłowni tj.: wiosła, urządzenia do ćwiczeń klatki piersiowej, urządzenia do ćwiczeń mięsni brzucha, stepery, nożyce, prostowniki pleców,
- ławki z oparciem,
- kosze na śmieci,
- tablice informacyjne dot. regulaminu placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- a także ponadto w miejscowości Piotrkowice Małe (wariant rozszerzony): zestaw zabawowy Iwona, linearium Choinka, huśtawka bocianie gniazdo, ścianka wspinaczkowa.
3. Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne,
- fundamenty,
- montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych w tym urządzeń siłowni,
- - instalacje nawierzchni bezpiecznej,
- niwelacje terenu,
- humusowanie,
- ogrodzenie terenu,
- nasadzenie drzew i krzewów.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie:
4.1 Projektów Budowlanych wykonanych przez Planar Studio Grzegorz Mirek pn.: Projekt Budowy Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej w ramach „Otwarte Strefy Aktywności” (odrębny projekt dla każdej miejscowości).
Projekt zawiera:
- projekt BIOZ,
- projekt zagospodarowania terenu,
- rysunki techniczne.
4.2 Przedmiarów robót: odrębnych dla każdej miejscowości.
4.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: odrębnej dla każdej miejscowości.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej oraz pomocniczo przedmiarach robót - załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technologii i z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia, mogą być one zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.
8. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
8.1 Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności
w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.) – na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych.
8.2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w załącznikach nr 6, nr 9 i nr 10 do SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
8.3 W/w wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
8.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy o pracę (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się