DOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, PRZYRZĄDÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW” – II POSTĘPOWANIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji urządzeń, sprzętu, przyrządów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Jutro należy do zawodowców”. Projekt pn. „Jutro należy do zawodowców” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI. 3 Kształcenie zawodowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym jego charakterystyka jakościowo - ilościowa, został zawarty w załączniku od nr 1.1. do nr 1.5. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – narzędzia skrawające i oprzyrządowanie,
b) Część II – narzędzia montażowe,
c) Część III – elektroniczne przyrządy pomiarowe,
d) Część IV – elementy budowy drukarki 3D,
e) Część V – narzędzia budowlane.
Zamawiając nie ogranicza ilości części na które Wykonawca może złożyć ofertę.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dobrej, jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.
4. Na etapie dostawy, Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń (instrukcję obsługi, charakterystyki techniczne urządzeń, instrukcje przeglądów i napraw, karty gwarancyjne sprzętu) – wszystkie dokumenty w języku polskim.
5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Pabianice – ul. Piotra Skargi 21.
6. Realizacja zamówienia publicznego nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający informuje, że planowany termin podpisania umowy pierwsza dekada lutego 2019 roku. Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
7. Kody CPV:
a) 31.68.10.00-3 - Akcesoria elektryczne,
b) 38.41.00.00-2 – Przyrządy pomiarowe,
c) 44.51.00.00-8 – Narzędzia.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru - dostawy, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
9. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie,
w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie – maksymalnie 24 godziny.
10. Warunki finansowe rozliczeń:
a) Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego.
b) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
c) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się