Dostawa okładzin górniczych A 120

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żelbetowych okładzin górniczych typu A 120, wykonanych zgodnie z normą PN-G-06021:1997- „Obudowa górniczych wyrobisk korytarzowych. Okładziny żelbetowe” i rysunkami (załączniki nr 5 do Ogłoszenia), zbrojonych prętami stalowymi w gatunku St35x, na okres 2 lat.
Okładziny górnicze stosowane są w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do wykonywania obudowy odrzwiowej wyrobisk z kształtowników V21 i V 25, jako okładziny zabezpieczającej przed obrywającymi się odłamkami skalnymi.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o rysunki techniczne - poglądowe, stanowiące załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:

a. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia),

b. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia,

c. Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia,

d. Dokumentację techniczno-ruchową (uwzględniająca rysunki),

e. Świadectwo zgodności wyrobu (Producenta).

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 04.01.2019 r. do godz. 12:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H5/18/59940, pn. „Dostawa okładzin górniczych A 120” – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Dawid Habura, nie otwierać przed dniem 04.01.2019 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
11. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
12. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
13. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
14. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości netto oferty (iloczyn szacunkowych ilości i ceny jednostkowej netto).
15. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
16. Cena powinna być podana w walucie PLN.
17. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
19. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się