Dostawa jednoczesnego spektrometru ICP-OES wraz z wyposażeniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednoczesnego spektrometru ICP-OES
wraz z wyposażeniem (w tym min. stosownym oprogramowaniem sterującym, piecem mikrofalowym do roztwarzania próbek, zestawem do generacji wodorków oraz zestawem komputerowym). Całość przedmiotu zamówienia fabrycznie nowa (nieużywana).
2. Opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju właściwości
dla spektrometru ICP-OES, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz wymienionych tam urządzeń dodatkowych i oprogramowania sterującego, a także wyszczególnienie (wymienienie
i opis wymagań) innych urządzeń i elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie przywoływanego w ust. 1 powyżej wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje SIWZ.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej sekcji mowa będzie o „Sprzęcie”
bez bliższego określenia - rozumieć przez to należy zarówno sam jednoczesny spektrometr
ICP-OES, jak i wszystkie inne urządzenia czy innego rodzaju elementy (w tym oprogramowanie sterujące) składające się na całość Opisu techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia.
4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie laboratoryjne znajdujące się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Pułaskiego 10
w Szczecinie (wskazany budynek nie posiada windy, do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzeń i innych elementów Sprzętu po schodach do pomieszczenia, o którym mowa powyżej).
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) w Miejscu Dostarczenia Sprzętu;
3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane
jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w SIWZ).
5) Wydanie Zamawiającemu:
1) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),
2) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu
3) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty
do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu.
6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego
do legalnego korzystania z zaoferowanego ww. oprogramowania sterującego. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa.
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane
w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się