Dostawa rury z teownikiem do dna dyszowego kotła OFz425

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dostawę:
Poz.1 (340-706-201-0) RURA DNA DYSZOWEGO FI76x12,5 GAT.15Mo3 Z TEOWNIKIEM DNO DYSZOWE KOMORY PALENISKOWEJ OFz-425 – 30 mb.
Uwagi:
Szkic poglądowy przekroju rury z teownikiem zawiera załącznik nr 1.
Wymagania techniczne:
- Producent przedmiotu zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które pozwolą dopuścić produkt do eksploatacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wówczas powinien udokumentować, iż producent przedmiotu zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
- Wytworzone wyroby muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych z rur fabrycznie nowych. Nie dopuszcza się sztukowania rur.
----------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia - wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 24 miesiące od daty dostawy.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy;
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta;
- świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN10204:2006;
- dokumentację techniczną i odbiorową wynikającą z warunków Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
5. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się