Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego oraz Gamma kamery Nucline TH-45 dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

» Opis zapytania

Pakiet 1:
1.Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wykonywanie przez Wykonawcę obsługi serwisowej, pogwarancyjnej urządzeń i sprzętu medycznego, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w szczególności:
a. napraw,
b. przeglądów technicznych
c. wymiany uszkodzonych części zamiennych i zużywalnych.
Pakiet nr 2:
1. Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach stosownie do Załącznika nr 1, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się do :
a) nieograniczonej liczby napraw i przyjazdu serwisu w przypadku awarii
b) bieżącej konserwacji, przeglądów sprzętu zalecanych przez producenta (4 razy w roku) i zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem oraz wynikającej z przepisów bhp i z ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U nr 107 poz.679), napraw zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego,
c) wystawiania na prośbę Zamawiającego orzeczenia o stanie technicznym aparatu wymienionego w Załączniku nr 1,
d) kalibracji
e) aktualizacji oprogramowania gamma kamery
f) odnotowywania faktu wykonania napraw i przeglądów poprzez wpisanie w kartę pracy serwisu Wykonawcy, a na prośbę Zamawiającego w paszport lub w zeszyt urządzenia oraz umieszczenie w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych i wskazanie tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie w celu uniknięcia przestojów urządzeń,
g) umożliwienia utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się