„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia w ramach zadania: „Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów opisanych w tabeli nr 2 do SIWZ – „Parametry techniczne”:
PAKIET nr 1:
• Oświetlenie
PAKIET nr 2:
• Wyposażenie multimedialne Stacji Radogoszcz i Radegast
PAKIET nr 3:
• Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Stacji Radogoszcz
3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w:
• załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. „PARAMETRY TECHNICZNE”
4. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:
• sprzedaż, dostawa i montaż produktów.
5. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku nr 2 i 2a
(w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet. Brak wyceny na daną pozycję pakietu spowoduje odrzucenie oferty.
6. Przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego produktu, narzędzi lub innego wyposażenia (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany produkt musi spełniać określone w załączniku parametry techniczne. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.
7. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
1) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zestawieniu asortymentowo-ilościowo-cenowym – załącznik nr 2a SIWZ oraz Parametrów zawartych w załączniku nr 2 SWIZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr 2 spowoduje odrzucenie oferty.
 być fabrycznie nowy, w pełni sprawny,
 odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,
 być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,
 nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Uwaga:
Parametry stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w tabeli załącznika. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się