Dostawa instalacji do pozyskiwania biomasy mikroglonów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa instalacji do pozyskiwania biomasy mikroglonów (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem) CPV: 38540000-2
2. Wyszczególnienie (rodzaje, zakres) przywoływanego w ustępie powyższym oprzyrządowania
i innego rodzaju elementów wymaganego wyposażenia Aparatury (w tym rodzaje oprogramowania), jak też szczegółowy opis minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych czy innego rodzaju wymaganych przez Zamawiającego właściwości instalacji do pozyskiwania biomasy mikroglonów, oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wyposażenia (tj. całości składającej się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej) podaje załącznik nr 2 SIWZ.
3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanej Aparatury, a w odniesieniu
do wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ programów komputerowych składających
się na wskazane oprogramowanie (jak też ewentualnych, innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą części składowe lub przynależności niezbędne do korzystania z zaoferowanej Aparatury) - zapewnienie możliwości legalnego korzystania przez Zamawiającego minimum poprzez zapewnienie udzielenia Zamawiającemu w odniesieniu do nich licencji bezterminowej, pełnej
i jednostanowiskowej];
2) Zapewnienie Zamawiającego iż towar jest fabrycznie nowy;
3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowaną Aparaturę, przy czym wymagane
jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty wskazanego wyżej wydania Aparatury Zamawiającemu;
4) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej Oferty),
b) Innych dokumentów niezbędnych do korzystania z Aparatury,
w tym w szczególności Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji
(w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Aparatury, licencji na oprogramowanie umożliwiających legalne korzystnie.
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia dodatkowe wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie po wydaniu Zamawiającemu Aparatury, w tym usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na Aparaturę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się