Przegląd dźwignicy oraz naprawa mechanizmu jazdy żurawia EDK-1000/4 nr fab. 96 dla ISE Tarnowskie Góry. - Przegląd dźwignicy oraz naprawa mechanizmu jazdy żurawia EDK-1000/4 nr fab. 96 dla ISE Tarnowskie Góry.

» Opis zapytania

Przegląd dźwignicy oraz naprawa mechanizmu jazdy żurawia EDK-1000/4 nr fab. 96 dla ISE Tarnowskie Góry:
1.Przegląd oraz przygotowanie dźwignicy żurawia do badania okresowego,
2.Badanie okresowe żurawia wraz z odbiorem przeprowadzonym przez TDT,
3.Naprawa mechanizmu jazdy szynowej z naprawą sprzęgła indukcyjnego.

Wykonawcy na życzenie Zamawiającego zobowiązani są okazać następujące dokumenty:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4)aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6)Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia,
7)Aprobatę techniczną lub inny dokument stwierdzający jego przydatność do stosowania zgodnie z polskimi normami
8)Dokument potwierdzający wykonanie przynajmniej 2 napraw lub przeglądów w żurawiu EDK-1000/4 w 2017 lub 2018 roku.
Wykonawca musi znajdować się na liście Wykonawców akceptowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się