Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie - czwarty przetarg

» Opis zapytania

(A) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie w szczególności: (1) opracowanie projektu wykonawczego wyposażenia pracowni gastronomicznych na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, projekt wykonawczy upoważnia Wykonawcę, do rozpoczęcia i realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń. (2) wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń i sprzętu do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół. (3) uporządkowanie terenu realizacji umowy - utylizacja opakowań transportowych. (4) opracowanie dokumentacji powykonawczej w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpiły zmiany w stosunku do opracowanego projektu wykonawczego, (5) opracowanie zestawienia kompletu dokumentów odbiorowych (DTR, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, badania elektryczne, badania krotności wymian powietrza, inne wymagane prawem i przepisami wraz z załączonym kompletem oryginałów w/w dokumentów (jedna z podstaw rozpoczęcia czynności odbiorowych), (6) przedłożenie kart gwarancyjnych na okres 36 miesięcy od dnia odbioru. (7) przekazanie Zamawiającemu kompletu instrukcji obsługi sprzętu i urządzeń w języku polskim (Pisemne potwierdzenie pracowników Zamawiającego udziału w szkoleniu. Jedna z podstaw rozpoczęcia czynności odbiorowych) (B) Zamawiający wymaga dostawy, montażu i uruchomienia: (1) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia gastronomicznego, wolnego od wad, oryginalnie zapakowanego, nie noszącego śladów otwierania. (2) oferowany sprzęt gastronomiczny i materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami polskimi i równoważnymi, (3) wycena powinna zawierać dowóz, montaż, podłączenie do instalacji, przeszkolenie personelu oraz (4) uruchomienie, w przypadku gdy tego wymaga dokumentacja techniczna, rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. (5) wykonawca przekaże dokumentację użytkową obsługi, opisującą podstawowe funkcje przedmiotu zamówienia w języku polskim w dniu ich dostarczenia. (6) wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (7) wykonawca dokona przeszkolenia wskazanych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia. (8) wykonawca zapewni serwis gwarancyjny nad zakresem rzeczowym w okresie 36 miesięcy. (C) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2014 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się