Dostawa urządzeń i materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych (zwanych ,,przedmiotem zamówienia").2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowym/opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr1 do SIWZ. 3. Część I zamówienia obejmuje: zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem -szt. 20, drukarka laserowa kolorowa -szt. 2, projektor multimedialny -szt. 2, ekran projekcyjny-szt.2. Część II zamówienia obejmuje: druki formularzy, formularze dokumentów księgowych, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Część III zamówienia obejmuje narzędzia i sprzęt dla pracowni warsztatowych. 4.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu: Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zawartej w dniu 24.11.2017 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się