Dostawa spektrometru mas znak sprawy: AEZ/S-140/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi spektrometru mas.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Użytkownika, adres i telefon zostanie podany w załączniku nr 3 do umowy – wzór protokołu odbioru;
2) dostawa przedmiotu zamówienia, jego instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi odbędzie się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w jednostce organizacyjnej WUM, adres i telefon zostanie podany w załączniku nr 3 do umowy – wzór protokołu odbioru;
3) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
4) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
5) w odbiorze uczestniczyć będą osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy lub/i przedstawiciel Działu Kompetencyjnego, adres i nr telefonu podany zostanie w §3 pkt. 3 umowy;
6) przekazanie protokołu odbioru podpisanego przez osoby upoważnione wraz z oryginałem faktury VAT zgodnie ze wskazaniem w zawartej umowie do właściwego Działu Kompetencyjnego lub Kancelarii Uczelni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się