Fiskalizacja drukarek POSNET THERMAL HD

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest fiskalizacja 9 szt. drukarek POSNET THERMAL HD.

Lokalizacja kas:
KGHM Polska Miedź S.A.
O/COPI
ul. Kopalniana 1C
59-101 Polkowice

Kontakt: Zbigniew Morawski tel.: 609 629 091.

Termin wykonania usługi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się