Zapytanie o informację: Naprawa urządzeń oddymiania kotła nr 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.
W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Opis Przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.
Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka pytania/informacje) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.
Dotyczy: Naprawa urządzeń oddymiania kotła nr 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
Zakres prac obejmuje:
„Wykaz urządzeń”
Przedmiot Umowy obejmuje następujące Urządzenia, objęte usługami remontowymi:
1) Kalpy oddymiające nad kotłem nr 1.
2) Klapy oddymiające nad kotłem nr 2.
3) Skrzynka obwodów oddymiania kotła nr 1 i 2 umiejscowiona na kotle nr 1 poziom 47 m.
Planowany Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu dla Zamówień Niepublicznych:
O udzielenie Zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
a)wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
b) wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiedni potencjał techniczny i doświadczenie do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem prac.
Okres gwarancji : 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Okres rękojmi : 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się