Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków – część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
2. Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową: Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach”.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Równoważność materiałów:
1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
3) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał iż osoby wykonujące następujące czynności były zatrudnione na umowę o pracę:
1) czynności związane z wykonaniem robót budowlane,
2) czynności związane z wykonaniem robót instalacyjnych branży sanitarnej,
3) czynności związane z wykonaniem podbudów,
4) czynności związane z wykonaniem nawierzchni,
5) czynności związane z wykonaniem robót instalacyjnych branży elektrycznej.
Osoby wykonujące czynności o których mowa w pkt. 1-5 mają zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Sposobu dokumentowania i kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
1) Wykonawca (lub podwykonawca) z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia publicznego dostarczy przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.
2) W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1 wraz kopią formularza ZUS ZUA. Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu druk DRA i do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie wynikał dowód opłacenia składek do ZUS za osoby o których mowa w ust. 1.
3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów składanych przez Wykonawcę na poczet wykazania spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia odpowiednich organów kontrolnych w celu potwierdzenia treści tych dokumentów.
4) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.
7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
1) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1-4 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się