Zakup wody amoniakalnej dla Zakladu Hydrometalurgii w Głogowie

» Opis zapytania

1. Towar: woda amoniakalna.
2. Odbiorca towaru - Użytkownik, KGHM Metraco S.A. Zakład Hydrometalurgii ul. Żukowicka 1; 67-200 Głogów.
3. Specyfikacja: parametry gwarantowane przez Sprzedającego jak i wymagania Kupującego i Odbiorcy towaru (Użytkownika):
wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
zawartość amoniaku: NH3 %(m/m) >=24,0
pozostałość po odparowaniu %(m/m) <=0,03
4. Ilość w tonach:
84 ton luzem +/- 20 tony w opcji Kupującego; przy czym jednorazowe zamówienie będzie obejmowało dostawę towaru w ilości od 10 do 15 ton.
Ze względu na zmienne potrzeby Zakładu uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w Zamówieniu. Zakup przez Kupującego mniejszej ilości towaru, niż określony w Zamówieniu, nie będzie stanowił podstawy prawnej
dla Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
• Opakowanie: luzem, autocysterny Dostawcy dostosowane do transportu wody amoniakalnej, wyposażone
w złącza typu EURO oraz węże:
- do tankowania DN80
- do odbioru oparów DN50
Autocysterna winna być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem CLP.
5. Dokumenty przyjęcia dostawy: karta charakterystyki przy pierwszej dostawie, specyfikacja jakościowa – atest wynikowy, oryginał faktury VAT.
6. Baza dostawy i transport – miejsce przeznaczenia towaru zgodnie z regułą Incoterms ®2010:

DAP Zakład Hydrometalurgii Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów przy Hucie Miedzi Głogów nr I i przy Hucie Miedzi Głogów nr II.

7. Miejsce ważenia towaru: waga Zakład Produkcji Kruszyw Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
8. Cena zakupu: …. PLN/tonę netto dla dostaw w autocysternie na bazie dostawy wskazanej w pkt. 6 Cena zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. Termin płatności: 60 dni od daty sprzedaży, płatne na konto
10. Okres dostaw: od 01-01-2019 do 31-03-2019 roku.
Dostawy będą ustalane w formie pisemnej na wywołanie e-mailowe Kupującego z 3 - dniowym wyprzedzeniem, przyjmowane do realizacji również za potwierdzeniem e-mailowym przez Sprzedającego.
Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić datę realizacji dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 08:02


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się