Dostawa materiałów do sterylizacji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji obejmująca:
1.1 opakowania do sterylizacji;
1.2. opakowania po dezynfekcji;
1.3. testy do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
1.4. naboje do sterylizacji z tlenkiem etylenu 100%;
1.5. markery;
1.6. Nadtlenek wodoru – czynnik sterylizujący;
1.7. Nadtlenek wodoru – czynnik do biodekontaminacji, w rodzajach i ilościach podanych w załącznikach nr 1-1 – 1-32 do SIWZ (Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia).
2. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia z Pakietu 1, 2, 3, 4, 5, 28 musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać okresy ważności pozwalające Zamawiającemu na swobodne stosowanie go w okresie minimum: 12 miesięcy od terminu otrzymania dostawy. Dostawa materiałów z krótszymi terminami ważności będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym, a ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę.
3.3. W przypadku Pakietu 31 wymagany jest 24 miesięczny okres gwarancji. Gwarantowany okres przydatności nie może być krótszy niż 22 miesiące z terminu deklarowanego przez producenta, określanego jako okres pomiędzy datą wykonania atestu jakości a terminem ważności.
3.4. Dla Pakietu 1, Pakietu 2 poz. 1-6, Pakietów: 3, 6-10, 12-16, 19-20, Pakietu 21 poz. 2, 3, Pakietów 24-28 opakowanie stanowi pudełko lub hermetycznie zamkniętą saszetkę z nr serii i datą ważności. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie niepełnych opakowań torebek włókninowych i testów.
3.5. Zamawiający dla Pakietu 1, Pakietu 2 poz. 1-6, Pakietu 3, Pakietu 6, Pakietu 7 poz. 1, Pakietów 8, 10, Pakietu 12 poz. 1, Pakietu 13 poz. 1, Pakietu 14 poz. 1, Pakietów 15, 16, 19, 20, Pakietu 21 poz. 2, 3, Pakietów 24, 25, Pakietu 26 poz. 1, Pakietów 27-29 określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia:
3.5.1. w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w Zaproszeniu ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną).
3.5.2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się