Zakup certyfikatu SSL OV Multi-Domain

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup certyfkatu SSL OV Multi-Domain (35 SAN) ważny 2 lata od daty 08.02.2019r. z gwarancją 1.000.000 USD.
Wielodomenowy certyfikat SSL, z typem walidacji Organization, obejmujący 35 nazw domen SAN, z szyfrowaniem na poziomie 128 i 256 bit, o długości klucza szyfrującego 2048 bit, bez limitu obsługiwanych serwerów.
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania wildcard.

Termin dostawy do 01.09.2019r.

Ważność certyfikatu 2 lata. Możliwość zmiany wpisów SAN.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się